بار گذاری یا وقت کُشی

دکتر فاضل خمیسی : گویا آموزش و پرورش اعلام کرده ، فرهنگیان بعد از حدود یکسال که از مصوبه ی «رتبه بندی » میگذرد ، برای بهره مندی از این مصوبه ، مدارک مربوطه راکه شامل دهها برگه ی دوره های ضمن خدمت ، تشویق نامه، مدارک تحصیلی، تالیفات ، پژوهش و … بارگذاری کنند […]

دکتر فاضل خمیسی : گویا آموزش و پرورش اعلام کرده ، فرهنگیان بعد از حدود یکسال که از مصوبه ی «رتبه بندی » میگذرد ، برای بهره مندی از این مصوبه ، مدارک مربوطه راکه شامل دهها برگه ی دوره های ضمن خدمت ، تشویق نامه، مدارک تحصیلی، تالیفات ، پژوهش و ... بارگذاری کنند

با احتساب اینکه در حدود هشتصد هزار فرهنگی شامل این طرح میشود ، اگر برای هر فرهنگی حداقل ۲۰ برگه در نظر گرفته شود ، این بارگذاری در حدود
۱۶ میلیون نسخه را شامل می شود ...

راستی آزمایی ، تطبیق با شرایط و ... برای ۱۶ میلیون سندی که فرهنگیان همه را در پرونده های خود دارند و با توجه به صدور احکام کارگزینی بصورت سالانه میگردد و با عنایت به بایگانی و سیستمی بودن پرونده های پرسنلی ، بنظر میآید ، این بارگذاری بیشتر به زمان کُشی شبیه تر باشد ..

در دنیای دیجیتال و پس از ماهها تاخیر در اجرای رتبه بندی، اینگونه ایجاد مشغله ی ذهنی در آستانه‌ی سال جدید تحصیلی و فرستادن معلمان بدنبال «نخودسیاه» کار پسندیده ای نیست...