کودکان شوه رامشیر (خلف آباد)، پتو پیچ به مدرسه می روند!

وضعیت بغرنج مدارس روستاهای رامشیر (خلف آباد) در روزهای بسیار سرد زمستانی. کودکان روستای شوه، پتوپیچ به مدرسه می روند! .کودکان مدرسه روستای شوه این روزها در حالی با پتو به مدرسه می آیند که مدیر مدرسه اجازه استفاده از چراغ نفتی ندارد؛ سیستم گرمایشی امن هم به آموزش و پرورش منطقه اختصاص داده نمی […]

وضعیت بغرنج مدارس روستاهای رامشیر (خلف آباد) در روزهای بسیار سرد زمستانی. کودکان روستای شوه، پتوپیچ به مدرسه می روند! .کودکان مدرسه روستای شوه این روزها در حالی با پتو به مدرسه می آیند که مدیر مدرسه اجازه استفاده از چراغ نفتی ندارد؛ سیستم گرمایشی امن هم به آموزش و پرورش منطقه اختصاص داده نمی شود و خبری هم از گاز در کل روستا نیست!. لازم به ذکر است که دانش‌آموزان این روستا به مانند دیگر روستاهای شهرستان‌ در کنار چاه های نفتی روزگار می گذارند و جز تصاعد دود فلرها و مشکلات تنفسی عواید دیگری نصیبشان نشده است/ خورنا