گزارش تصویری “تجمع مردم کوت عبدالله” مقابل فرمانداری کارون و اعتراض مدنی به ضعف خدمات رسانی شهری

00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10