طاهر باوی عضو شورای شهر:دخالت در کارشورای کارون بیش ازحد تصور بود!

شورای اسلامی شهر کارون این روزها حال و هوای خوشی ندارد و از هر سو تحت فشار لابی هاست .دست هایی که نمی گذارد این شورا در مسیر عمران و سازندگی این شهر و تلاش در راستای رفع محرومیت ها و جبران عقب ماندگی ها قرار گیرد.به همین مناسبت علی عبدالخانی روزنامه نگار توانمند استان […]

شورای اسلامی شهر کارون این روزها حال و هوای خوشی ندارد و از هر سو تحت فشار لابی هاست .دست هایی که نمی گذارد این شورا در مسیر عمران و سازندگی این شهر و تلاش در راستای رفع محرومیت ها و جبران عقب ماندگی ها قرار گیرد.به همین مناسبت علی عبدالخانی روزنامه نگار توانمند استان به سراغ “طاهر باوی” عضو شورای اسلامی شهر کارون رفته و گفتگوی مفصلی با ایشان پیرامون مشکلات و چالش های فرا روی این شورا انجام داده که از نظر می گذرد.

#برای وارد شدن به موضوع مصاحبه لازمه ازخودتان بگویید؟!*طاهرباوی دارای فوق لیسانس حقوق خصوصی ازدانشگاه امارات والبته لیسانسم را ازدانشگاه آزاد واحد ابادان دریافت کردم. برای دوره عضو علی البدل شورای شهر اهوازنیز بودم.

#تاچه اندازه بومی وبه اصطلاح خواستگاهی کوت عبداللهی دارید؟!الان درهمان منطقه زندگی میکنید؟!*بنده متولد محله هادی آبادکوت عبدالله هستم وتاکنون درهمان منطقه زندگی میکنم وچون زاده همان منطقه ام بطورطبیعی تحصیلات ابتدایی رادردبستان فرهنگ ودوره دبیرستان وراهنمایی رادر مدرسه شهید بنی طرفی همان منطقه به پایان رساندم،همین امر وابستگی ودلبستگی مرا نسبت به منطقه واهالی آن بیشتر میکند.

#درانتخابات شورای اهواز شرکت کردید واراء قابل توجهی راهم کسب کردید،چه شد که نامزدی ازکوت عبدالله رابر اهواز ترجیح دادید؟!*باتوجه به اینکه محل تولد وسکونتم کوت عبدالله بوده وتعلق خاطر ویژه ای نسبت به آن دارم همچنین مشکلات ومعضلات آن رابخوبی میشناسم ،از باب وظیفه وحس لزوم خدمت به مردم محروم، از ان منطقه کاندید وتوانستم بعنوان منتخب مردم به شورای اسلامی شهر راه یابم.

# شمابیشترین آرا رادرمیان مردان پیروز انتخابات بدست آوردید.دلیل این اعتمادرادرچه میبینید وچنین اعتمادی تاچه حدمسولیت شمارا دربرابر مردم بیشتر میکند؟!* در درجه اول لطف حضرت حق است.ازطرفی باتوجه به بافت عشایری منطقه وروابط اجتماعی قوی اهالی وجایگاه خاص پدرمرحوم بنده درمیان عشایر که این امرنوعی روابط مبتنی براحترام متقابل همراه باصمیمیت ایجادکرده بود…چنین تعاملی روی موضوع مقبولیت نسبی بنده بی تاثیر نیست.البته بنده همچون پدرمرحومم سعی کرده ومیکنم تابه روش وچارچوب تعاملی پیش گفته عمل وبنحوی از انحاء پاسخگوی محبت اهالی عزیز باشم. موضوع اعتماد مردم وانتخابم با بیشترین آرا درمیان مردان البته مسولیت زیادی برگردن بنده گذاشته ومی گذارد.سعی میکنم امین صادق مردم باشم وتمام وقت وهمت و تلاشم رابرمحور خدمت به مردم شریف متمرکز نمایم وموجبات خوشنودی آنها راایجاد کنم.

# حالا ازسوالات کلیشه ای-شخصی خارج میشویم وسوالاتمان رابشکلی دقیقتر مطرح وانتظار صراحت درپاسخگویی راداریم.تاچه حد ازعملکرد شوراطی بیش از یک سال گذشته راضی هستید؟!*متاسفانه باوجود تجارب کم اعضاء درچنین حوزه ای وحواشی زیاد شورا درسال گذشته ودرچند ماه اخیر ،شورای کوت عبدالله با چالشهای زیادی مواجه شد.چالشهایی که میشد از آنها اجتناب نمود ودرگیر آنها نشد.به لطف خدا وباتدبیر برخی اعضای شورا بحمدالله سال اول به شکلی از اشکال والبته بادستاوردهای کم سپری شد.

#سال دوم رانگفتید؟!* متاسفانه ابتدای شروع سال دوم بازهم بادخالت برخی حواشی(حاشیه ها) درحد نمایندگان مجلس ،شورا واردچالش بسیار شد که کل کار شورارا مختل نمود.دخالتهایی که درنهایت چیزی جز صف بندی وانشقاق درمیان اعضاء حاصل ومحصولی نداشت.ازباب تمثیل متمایل به نوعی نکته پند آموز میگویم که نمونه این چالش درکلانشهر اهواز ازشهر کوت عبدالله اسکن وکپی شده بود.

#یعنی دخالت وتاثیرگذاری تااین حد بود؟!*بله دخالت وتاثیرگذاری تابالاترین حد تصورتان بود.

# شما جمله تان رابافعل ماضی ؛بود؛ تمام کردید.معنی آن اینه که حالا دیگه دخالتی درکار نیست ؟!* بله حق باشماست .حاشیه ها ودخالت های پیرامونی قطع نشده وتاحالا هم ادامه دارد.بدون شک ادامه این دخالتها جز افزایش مشکلات شورا وبه تبع آن شهرداری وشهر ومردم چیزی درپی نخواهد داشت.

#درخصوص عملکردشهرداری دردوره مشابه چه نظری دارید؟!*درخصوص عملکردشهراری نسبت به دوره مشابه یعنی دوسال گذشته، بنده به جزم وقاطعیت اعلام مینمایم که درکل معاونتهای شهرداری کار چندین برابرافزایش و مضاعف شد ولی باتوجه به نبودزیرساختهای شهری ومتروک بودن کوت عبدالله بیشتر از بیست سال ازجانب شهرداری اهواز متاسفانه شهرداری تبعیدگاهی برای پرسنل ناکار آمدیا خسته ازکار مبدل شده وهیچگونه نظارتی دراین خصوص صورت نمی پذیرفت .پس باتوجه به همه این مشکلات ومحدودیت شدیدمنابع مالی ودرآمدی، کارشهرداری رانسبت به دوره قبل قابل ملاحظه میبینیم.

# پس راضی هستید؟!* رضایت من نسبیه ،بمعنای اینکه به نسبت امکانات وتواناییهای موجود درشهرداری فعالیت آن را نسبتا خوب می بینم.البته تناسبی میان توقع وانتظار برحق مردم وآنچه ارایه می شود،وجود ندارد.باید تلاش کنیم تااین انتظارات وتوقعات تاحدودی برآورده شود.

# باتوجه به حجم انبوه نابسامانیهای عمرانی ،رفاهی وخدماتی آیا شورای فعلی را حداقل تااین لحظه یک شورای کم کارنمی بینید؟!چه توصیه ای به همکاران شورایی خوداعم ازاقلیت یااکثریت دارید؟!* همینطورکه درپاسخ به پرسش قبلیتان گفتم،حاشیه ها ودو دستگیها حرکت طبیعی شورا رابا مشکل مواجه کرده است.نابسامانی وناآبادی کوت عبدالله همدلی وتلاش شبانه روزی همه اعضا رامی طلبد.چه توصیه ای جزاینکه به دوستان بگویم نگذاریم فرصت خدمت اینگونه ازدست برود که درپایان چیزی جزشرمندگی در انظار مردم برایمان باقی نماند.

# آقای باوی لطفادرخصوص محرومیت این منطقه صحبت کنید؟!*مهمترین محرومیت منطقه عدم وجود زیرساختهای شهری ،عدم وجودفاضلاب وحتی خروجی ومسیر ابهای سطحی که دورتادور شهر محصور گشته واداره فاضلاب فقط بصورت نمادین درشهر مستقر است.محرومیت یک عنوان وسیع وگشاده است وکوت عبدالله درهمه حوزه های بهداشتی،خدماتی،رفاهی،آموزشی بویژه فقدان زیرساختهای اساسی واقعا محروم ومظلوم است.

# درموردتبدیل شدن کوت عبدالله به شهر نظرتان رابگویید؟!انتظار شما وساکنان ازدولت درهمین ارتباط چیست؟!* لازمه این تبدیل شدن انتقال ابتدایی ترین علایم ونشانه های شهری است وبصرف تغییر یک نام چیزی ازمفهوم یک شهر محقق نمی شود.شهری که فاضلاب خانگی آن بدلیل فقدان زیرساخت فاضلاب روانه خیابان می شود،چگونه می تواند عنوان شهر بخودبگیرد.داستان آموزش وپرورش وبحران درزمینه معلم آنهم درآستانه شروع سال تحصیلی یکی دیگر ازتناقضات دراین زمینه است و…اما ازمسولین دستگاههای مختلف انتظار میرود صادقانه درجهت محرومیت زدایی ازچهره این شهرستان گام بردارند.

# یکی ازچالشهای پیش روی شورا وشهرداری کوت عبدالله کمبود ونقصان شدیدمنابع درآمدی است.لطفا دراین باره توضیح دهید؟!بطورطبیعی کوت عبدالله جزء مناطق محروم وعمران وآبادانی آن نیازمند منابع مالی مناسب وقابل اعتماد وپایدار است.منابع درآمدی شهرداری که ناچیزو کفاف حداقل ها راهم نمی دهد.نقطه اتکاء درحال حاضر صنایع فولاد است.طرح توسعه نیشکر که علی القاعده می باید وجوه استحقاقی راطبق قانون به کارون بپردازد تااین لحظه این استحقاقات بدون شبهه رابه جای کارون به اهواز می پردازد که ازهمینجا ازمسولین بویژه جناب استاندارتقاضای ورود وحل وفصل موضوع بنفع شهرستان کارون رامی نمایم.البته همه تلاش ووقتمان رابرای ایجاد زمینه های مربوط به درآمدسازی ودرآمدزایی درشهرداری متمرکز نموده وازهرطرح یا ایده مفید دراین رابطه استفاده خواهیم کرد.

# بعدازاینکه کوت عبدالله بعنوان مرکزشهرستان کارون شناخته شد،آیا موسسات،سازمانها وادارات دولتی دراین شهرستان مستقروفعالیت خود راآغازکردندیاآنکه اوضاع بگونه ای دیگر رقم خورده است؟!قاعده اقتضاءمیکرد که تازمان تامین امکانات وتخصیص منابع وصدور مجوزهای قانونی و…مربوط به ادارات وموسسات دولتی شهرستان کارون،ازاعلام آن بعنوان شهرستان خوداری میکردندکه متاسفانه چنین نشدوبرغم گذشت مدت طولانی ازشهرستان شدن کارون مشکل کماکان حل نشده است.بعبارتی اغلب موسسات یاحاضر نیستندیاحضوری شکلی وغیرتاثیرگذار دارندکه این موضوع یکی دیگرازتناقضات مربوط به شهرستان کارون بشمارمی رود.

# لطفابیشتر توضیح بدهید؟!مثلا تشکیلات آب وفاضلاب درحد یک یا دو نفر،آموزش وپرورش باکسری شدیدمعلم ومنابع مالی که دراوایل مهر روزنامه تان درمورد آن نوشت،اداره دارایی کماکان غایب و این وضعیت شامل بیشتر ادارات وموسسات میشود.

# شایعه شده که اتفاقی شبیه به اهواز دررابطه باانتخاب هیت رییسه کوت عبدالله اتفاق افتاده است.اگرمایلیددراین رابطه توضیح دهید؟!بله اتفاق مشابهی درشورای کوت عبدالله رخ داد که ازجهت اخلاقی لطمه جبران ناپذیری به کلیت نهادشورا وارد کرد.از زاویه عاطفی-اجتماعی نیز چنین رفتاری قابل پیش بینی نبود ومن امیدوارم نه در کوت عبدالله ونه درهیچ جای دیگر شاهدچنین بی اخلاقیهای آشکاری نباشیم.

# منظورتان بازگشت یکی ازاعضا ازقسم خود؟!بله دقیقا چنین اتفاقی افتاد.

# آقای باوی چه سخنی بامردم دارید؟!* ازمردم مجددا بخاطر لطف واعتمادشان تشکرمیکنم وبه آنها قول می دهم که درحدودتوان وامکانم بعنوان یک عضو شورا ونه همه ،بتوانم مفیدبحال آنها ومنطقه شان باشم.

# سخن آخرتان اختصاص به مسولین دارد؟!* ولله مسولین ودستگاهها وموسسات نیازمندتوصیه اینجانب نیستندوبحکم قانون وظایف خودرا بهتر ازهرکسی میدانندومی شناسند.ازطرفی مشکلات ومعضلات کوت عبدالله وشهرستان کارون بویژه مشکلات زیرساختی آن پنهان ومخفی وزاییده دیروز وامروز نیستند لذا توجه ازسوی انها باید
ازجنبه شعاری یاتبلیغاتی وقول وقرارهای واهی خارج وجنبه عملی بخودبگیرد.

# یک سوال ازقلم افتادو آن توقع وانتظارشما وشورای کوت عبدالله ازنمایندگان مردم درمجلس چیست؟!* حقیقتا انتظار ازدوستان نماینده به اعتبار جایگاه ارزنده تقنینی وقدرت تاثیرگذاری وحتی نفوذشان انتظارزیادی است.ببینید آنها وقتی به جداشدن کوت عبدالله تمکین وحتی چنین امری راتشویق کردند این بخش اول کار بود،بخش دوم ان است که همه تلاش و وقت خودراصرف عینیت بخشی به مفهوم شهرستان بودن آن منطقه میکردندکه این اتفاق درشکل مطلوب آن اتفاق نیفتاد.چنانچه نمایندگان بخواهند می توانند نقش اساسی درتوسعه وآبادانی شهرستان کارون وکوت عبدالله ایفا کنندوموجبات رضایت مردم رافراهم سازند.

* ازاینکه وقت خودرادراختیارمان قرار دادید متشکریم.# من هم ازشما وروزنامه عصرکارون بخاطر اعطای این فرصت تشکرمیکنم.

گفتگو از:علی عبدالخانی