آسفالت به سبک شهرداری سوسنگرد

آسفالت به سبک شهرداری سوسنگرد ؛ گویا استانداردها و اصول فنی در همه شهرهای خوزستان رنگ باخته است ️

آسفالت به سبک شهرداری سوسنگرد ؛ گویا استانداردها و اصول فنی در همه شهرهای خوزستان رنگ باخته است