آیا دکتر غزی می تواند؟!

هادی امین جلالی :قبل از بهمن سال پنجاه وهفت، شهرمن، خسته، وبا کوله باری از ظلم وجور، بی عدالتی ها را یدک ودر هوایی نفس می کشید که بوی تبعیض، نژاد پرستی، باندبازی های حزبی وجو امنیتی، بر افکار واندیشه های جوانان آن زمان خیمه زده بود، وروز به روز جامعه را بیمار می کرد، […]

هادی امین جلالی :قبل از بهمن سال پنجاه وهفت، شهرمن، خسته، وبا کوله باری از ظلم وجور، بی عدالتی ها را یدک ودر هوایی نفس می کشید که بوی تبعیض، نژاد پرستی، باندبازی های حزبی وجو امنیتی، بر افکار واندیشه های جوانان آن زمان خیمه زده بود، وروز به روز جامعه را بیمار می کرد، و حرکت تغییر وسازندگی را کُند کرده است.

تاریخ بشریت در هیچ زمانی ثابت نبوده، وهمیشه در حال تغییر است. که اگر آگاهی های مردم رشد کند، اصلاحی صورت می گیرد.انقلاب ۵۷ با ارمغانی، به نام آزادی، استقلال وجمهوری اسلامی، قامت مردم را راست کرد ولبخند مسرت وشادمانی، بر چهره خوش نام شهرم، نقش بست وبا هزاران امید وآرزو مردمش را به آینده ای روشن نوید داد.

اما چه سود، جنگ تحمیلی دوباره امید اورا به یأس مبدل کرد.هر چند که نا امیدی در فرهنگ مردم شهرم معنی ندارد، چون تجربه های روزگار اورا مقاوم ومحکم کرده بود.بعد از پایان جنگ با همت وعزم مردم ومسئولین متعهد بخصوص جوانان، چنان در سازندگی شهر خود با همدیگر همکاری وتعاون داشتند، که توانستند استخوان های خرده شده، مانده از جنگ را پیوند بزنند، وسرور وشادی را دوباره زنده کنند.

به لطف خدا شهرم جان گرفت، وچهره زیبای خود را با هزاران ناز و کرشمه، مهمانان خود را مسحور کرده است.از مدخل ورودی شهرم گرفته تاساحل زیبای آن همه خاطره بود، ازنظم وانضباط و تناسبی که در چیدمان مبلمان شهر دیده می شود.

از آب نماهای زیبای شهر، تابلوها، نیمکت ها، سطل های آشغال ، اسباب بازی پارک ها، نوع وشکل دکه ها همه به چهره محیط شهرم زیبایی مضاعف بخشیده است.و
مبلمان شهری، طوری چیده شده است که چهره شهرم را هنری تر وکیفیت رنگ ها ونحوه چیدمان ها ، روح وروان افراد جامعه را منسجم تر، وبیشتر با هم مهربان کرده است.

اما متاسفانه امروز چیدمان یا بعبارتی مبلمان شهرم هیچ تناسبی وارتباطی با هم ندارند، شهری غبار گرفته با هزار مشکل، از انبار زباله های مانده در خیابان ها، وطغیان فاضلاب ها که با بوی مشمئز کننده اش باعث آزار وامراض گوناگونی شده است واین نگاه از بیرون برای هر بیننده، ضعف وناکارآمدی طراحان ومتخصصان شهر را در ذهن متبادر می کند.

در شهر من، جوانان با استعداد و کار بلد زیاد است. اما باند بازی بعضی ها یکی از عوامل عقب ماندگی شهرم شده است. که چهره اورا دربرنامه ریزی های غیر متناسب، همه المان ها ونهادهای شهری را به هم زده وکیفیت وزیبایی شهر را از بین برده است. با نقد های سازنده ودور از تعصب، وبا آگاهی منطقی در انتخاب مسئولین شهر بدون توجه به طایفه گری وباندبازی، اصلح هارا که متناسب باحرفه های خود هستند، انتخاب کنیم.
با اتحاد وهمکاری یکدیگر شهر خود را بسازیم .امروز دکتر غزی شهردار شهرم انتخاب شد. آیا می تواند بر مشکلات شهرم غلبه کند ونجات دهد؟ ان شاء الله
تفائلوا بالخیر تجدوه

.