با اکثریت آرا پارلمان شهری ، یاسین کاوپور شهردار آبادان شد

خبر خوش بعد از اتفاقات تلخ متروپل؛ یک جوان انقلابی و جهادی شهردار آبادان شد. با اکثریت آرا یاسین کاوپور شهردار آبادان شد. پس از بررسی های متعدد اعضای شورای آبادان از میان کاندیداهای ملی و استانی مطرح شده برای تصدی مدیریت شهری آبادان یاسین کاوه پور با اکثریت آرا به عنوان شهردار این شهر […]

خبر خوش بعد از اتفاقات تلخ متروپل؛ یک جوان انقلابی و جهادی شهردار آبادان شد. با اکثریت آرا یاسین کاوپور شهردار آبادان شد.
پس از بررسی های متعدد اعضای شورای آبادان از میان کاندیداهای ملی و استانی مطرح شده برای تصدی مدیریت شهری آبادان یاسین کاوه پور با اکثریت آرا به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.