دادگاه رسیدگی به پرونده حادثه متروپل هفته آینده برگزار می‌شود

دادگاه رسیدگی به پرونده حادثه متروپل هفته آینده برگزار می‌شود. رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین وقت رسیدگی به پرونده حادثه متروپل در هفته آینده خبر داد.پس از دادرسی قانونی با رعایت مقررات و تشریفات رسیدگی در اسرع وقت و حداقل زمان ممکن رأی مقتضی و متناسب در این زمینه صادر خواهد شد

دادگاه رسیدگی به پرونده حادثه متروپل هفته آینده برگزار می‌شود. رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین وقت رسیدگی به پرونده حادثه متروپل در هفته آینده خبر داد.پس از دادرسی قانونی با رعایت مقررات و تشریفات رسیدگی در اسرع وقت و حداقل زمان ممکن رأی مقتضی و متناسب در این زمینه صادر خواهد شد