دود آتش هور العظیم نَفَسِ حویزه را بُرید

دود آتش هور العظیم نَفَسِ حویزه را بُرید. تدوام آتش سوزی در پهنه هورالعظیم موجب ماندگاری توده های غلیظ دود در آسمان و فضای روستاها و شهر هویزه گردیده و امان و نفس اهالی را بریده و عرصه زندگی را برآنان تنک کرده است تصاعد مستمر دود بویژه در ساعات شب و نفوذ آن به […]

دود آتش هور العظیم نَفَسِ حویزه را بُرید. تدوام آتش سوزی در پهنه هورالعظیم موجب ماندگاری توده های غلیظ دود در آسمان و فضای روستاها و شهر هویزه گردیده و امان و نفس اهالی را بریده و عرصه زندگی را برآنان تنک کرده است

تصاعد مستمر دود بویژه در ساعات شب و نفوذ آن به اندورنی منازل خواب راحت را از ساکنان مناطق گبان ، رفیع و حویزه ربوده است. تصاویر فوق متعلق به وضعیت فضای عمومی شهر هویزه در ساعات اولیه بامداد دوشنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۱ می باشد