رهاشدگی فاضلاب در خیابان های شخم خورده گلدشت اهواز

رهاشدگی و سرریز فاضلاب در خیابان های شخم خورده گلدشت اهواز . این وضعیت نابسامان بویژه باتوجه به افزایش دما و شدت گرما موجب تصاعد بوی تعفن، تجمع جانوران موذی و از سوی تهدید سلامت شهروندان شده است* تردد در خیابان های محله بزرگ و پرجمعیت گلدشت به سبب این شرایط تردد برای ساکنین و […]

رهاشدگی و سرریز فاضلاب در خیابان های شخم خورده گلدشت اهواز . این وضعیت نابسامان بویژه باتوجه به افزایش دما و شدت گرما موجب تصاعد بوی تعفن، تجمع جانوران موذی و از سوی تهدید سلامت شهروندان شده است*

تردد در خیابان های محله بزرگ و پرجمعیت گلدشت به سبب این شرایط تردد برای ساکنین و رهگذران با مشکل روبرو و سخت شده است