تجمع معلمان شوش در اعتراض به مسائل صنفی

تجمع معلمان شهرستان شوش در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و همسان سازی حقوق و مسائل صنفی و رفاهی پیش از ظهر امروز دوشنبه همزمان با سراسر کشور مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد

تجمع معلمان شهرستان شوش در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و همسان سازی حقوق و مسائل صنفی و رفاهی پیش از ظهر امروز دوشنبه همزمان با سراسر کشور مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد