پیگیری های شبانه برای رفع گرفتگی و پس زدگی فاضلاب سوسنگرد

درساعات اولیه بامدادروزپنج شنبه ۲۵شهریورماه مدیراّبفای سیلاوی فرماندار و دکتر قاسم ساعدی نماینده مردم دشت آزادگان به همراه مهندس عباسیان معاونت بهره برداری فاضلاب آبفای استان، از ایستگاه های دفع فاضلاب شهرستان بازدید میدانی کرده و در جریان چالش ها و موانع شبکه دفع فاضلاب و مناطق دچار انسداد قرار گرفتند .باپیگیری های انجام شده […]

درساعات اولیه بامدادروزپنج شنبه ۲۵شهریورماه مدیراّبفای سیلاوی فرماندار و دکتر قاسم ساعدی نماینده مردم دشت آزادگان به همراه مهندس عباسیان معاونت بهره برداری فاضلاب آبفای استان، از ایستگاه های دفع فاضلاب شهرستان بازدید میدانی کرده و در جریان چالش ها و موانع شبکه دفع فاضلاب و مناطق دچار انسداد قرار گرفتند .باپیگیری های انجام شده ودستور مدیرکل آبفای استان مقررگردید تعدادی پمپ لجن کش به شهرسوسنگرد به صورت فوری ارسال و ظرف ۴۸ ساعت نصب و برای دفع فاضلاب موردبهره برداری قرارگیرد

مهندس علی نیسی در این خصوص گفت :بخاطر توسعه شهرو همچنین نشست لوله های فاضلاب در برخی از محله های شهر باعث نگرانی ‌نارضایتی مردم شده است که خطر جدی بهداشتی برای همشهریان می‌باشدکه این بحران فاضلاب درشهرسوسنگرددست کمی ازبحران موجوددراهواز،کارون وآبادان نداردبلکه بیشترهم میباشدکه ضروری است به صورت ویژه ودر اسرع وقت نقاط بحرانی رفع مشکل شود