بازدید میدانی مدیرعامل شرکت مهندسی وتوسعه نفت( متن) از پروژه طرح میدان نفتی آزادگان جنوبی

مدیرعامل شرکت مهندسی وتوسعه نفت( متن) از پروژه طرح میدان نفتی آزادگان جنوبی بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سایت طرح میدان نفتی آزادگان جنوبی تورج دهقانی بهمراه مجری طرح آزاگان جنوبی مهندس زارعی، مدیرعامل پتروپارس مسعودی و جمعی از مدیران وروسای ستادی این شرکت به منظور بررسی اخرین وضعیت فعالیت عملیات اجرایی پروژه ها […]

مدیرعامل شرکت مهندسی وتوسعه نفت( متن) از پروژه طرح میدان نفتی آزادگان جنوبی بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سایت طرح میدان نفتی آزادگان جنوبی تورج دهقانی بهمراه مجری طرح آزاگان جنوبی مهندس زارعی، مدیرعامل پتروپارس مسعودی و جمعی از مدیران وروسای ستادی این شرکت به منظور بررسی اخرین وضعیت فعالیت عملیات اجرایی پروژه ها روز چهارشنبه ۲۴شهریورماه از واحد فرآورش مرکزی CTEP میدان نفتی آزادگان جنوبی بازدید بعمل آورد

درابتدامهندس نصرالله زارعی مجری طرح آزادگان جنوبی دررابطه بامیزان واقعی درصد پیشرفت روند پروژه توضیحاتی درخصوص آخرین وضعیت اجرای عملیات خاکبرداری،شمع کوبی،احداث ساخت پی فنداسیونهای تجهیزات ،سازه های بازبتنی پایپ رکها،ساخت کالا وتجهیزات ،احداث ساختمانهای صنعتی وغیر صنعتی CTEPگزارشی را ارائه وبازگو نمودند.گفتنی است دکتر دهقانی ضمن استماع گزارشات ارائه شده توسط مدیران صنعتی وغیر صنعتی بر اجرای بموقع تعهدات وسرعت انجام کار تاکیدنمود.دهقانی درادامه بازدید های میدانی ازپروژه در دست احداث این طرح بازدید بعمل آورد.درپایان طی نشستی بامدیران ومسئولین طرحها بحث وتبادل نظر پیرامون مسائل جاری پرداخت