رهاشدگی فاضلاب در معابر محلات مختلف کمپلوی جنوبی اهواز

رهاشدگی فاضلاب در معابر محلات مختلف کمپلوی جنوبی از جمله خیابان های دهخدا ، سروش ، زینب ، خشایار ، سروش ، کردونی ، فرحانی ، کرخه ، احمدی تا الهادی به چالش اصلی این منطقه و علیرغم مراجعات مکرر مردم هیچ اقدامی برای رفع انسداد و جمع آوری فاضلاب در سطح خیابان صورت نگرفته […]

رهاشدگی فاضلاب در معابر محلات مختلف کمپلوی جنوبی از جمله خیابان های دهخدا ، سروش ، زینب ، خشایار ، سروش ، کردونی ، فرحانی ، کرخه ، احمدی تا الهادی به چالش اصلی این منطقه و علیرغم مراجعات مکرر مردم هیچ اقدامی برای رفع انسداد و جمع آوری فاضلاب در سطح خیابان صورت نگرفته است.

انتظار شخص فرماندار بعنوان هماهنگ کننده و بالاترین مقام اجرایی شهرستان ، دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری از جمله شرکت آب و فاضلاب و شهرداری را ملزم و موظف به رفع این مشکل و پاکسازی معابر و اصلاح شبکه های دفع فاضلاب و آب های سطحی کند