عدم ترمیم و آسفالت ریزی حفاری های نواری خیابان سروش اهواز

عدم ترمیم و آسفالت ریزی حفاری های نواری خیابان سروش واقع در منطقه کمپلوی جنوبی اهواز علاوه بر آسیب رساندن به خودروهای عبوری موجب ایجاد مشکل در مسیر تردد شهروندان و شکل گیری ترافیک سنگین بویژه در ساعات صبح و غروب گردیده است.با گذشت چند هفته و انتشار اخبار متعدد اما تاکنون اقدامی جهت ترمیم […]

عدم ترمیم و آسفالت ریزی حفاری های نواری خیابان سروش واقع در منطقه کمپلوی جنوبی اهواز علاوه بر آسیب رساندن به خودروهای عبوری موجب ایجاد مشکل در مسیر تردد شهروندان و شکل گیری ترافیک سنگین بویژه در ساعات صبح و غروب گردیده است.با گذشت چند هفته و انتشار اخبار متعدد اما تاکنون اقدامی جهت ترمیم و آسفالت ریزی خیابان فوق الاشاره صورت نگرفته است