جوابیه فر مانداری دشت آزادگان به خبر پایگاه اطلاع رسانی عصر ما پیرامون انتخابات شورای روستای شریعتی

به اطلاع می رساند : هیات نظارت شهرستان طی نامه ای به بخشداری مرکزی اعلام کرده بود که به منظور رفع ابهام و شفاف سازی هر چه بیشتر ۵ صندوق را از جمله صندوق شماره ۶۱ روستای سید عباس (شریعتی) را بازشماری نماید که این کار توسط بخشدار محترم مرکزی با حضور هیات نظارت شهرستان […]

به اطلاع می رساند : هیات نظارت شهرستان طی نامه ای به بخشداری مرکزی اعلام کرده بود که به منظور رفع ابهام و شفاف سازی هر چه بیشتر ۵ صندوق را از جمله صندوق شماره ۶۱ روستای سید عباس (شریعتی) را بازشماری نماید که این کار توسط بخشدار محترم مرکزی با حضور هیات نظارت شهرستان صندوق های مورد نظر بازشماری شده و نتیجه اعلام گردید .این عمل کاملاً قانونی است زیرکه هیات نظارت شهرستان طبق ماده ۵۸ قانون انتخابات شورهای اسلامی شهر و روستا مواد ۷۱ تا ۷۵ آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا فصل هفتم ، بررسی شکایات ، زیرا قانون این حق را به هیات نظارت بخش و سپس هیات نظارت شهرستان داده است ضمن اینکه نامه شماره ۱۶۸۶/هـ. م مورخ ۳۱ خرداد رئیس محترم هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا بند ۵ آن مجوز بازشماری آراء در محدوده های روستایی را در صلاحدید هیات نظارت شهرستان تعیین کرده است .

مجدداً هیات نظارت شهرستان طی نامه ای به فرماندار خواستار ابطال صندوق های رای شماره ۶۱ و ۵۹ نمودند که طبق مواد فوق الذکر اعلام شد که ابطال انتخابات طبق قانون انتخابات شورا و نامه فوق الذکر (بند۴) ابطال شعب یا شعباتی از صندوق های رای روستایی به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تائید هیات عالی نظارت استان صورت می گیرد (مستند از مواد ۶۰و ۶۱ قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراها )ماده ۵۸ قانون انتخابات و بخصوص آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش ، شفاف مسیر ابطال شعب اخذ رای را تعیین نموده است حتی چگونگی ابلاغ را بعد از تنظیم صورتجلسه توسط هیات نظارت شهرستان و ارائه به هیات نظارت استان جهت اظهار نظر نهایی تعیین نموده است یعنی بعد از وصول صورتجلسه و نظر هیات نظارت استان ؛ هیات نظارت شهرستان موظف است مراتب را از طریق هیات نظارت بخش به بخشدار اعلام نمایند ولی متاسفانه هیات نظارت شهرستان علیرغم اعلام این موضوع مجدداً طی نامه ای اعلام می نماید که خلاف قانون می باشد .
یقیناً در صورت وصول صورتجلسه نظریه نهایی هیات نظارت استان ، در هر دو حال تایید یا ابطال ، بخشداری موظف به انتشار آگهی طبق ماده ۷۷ آئین نامه خواهد کرد .

قانون بررسی شکایت حوزه انتخاباتی روستایی را بر عهده هیات نظارت شهرستان و ابطال شعبه یا شعبی از آن را پس از صورتجلسه کردن هیات نظارت شهرستان می بایست هیات نظارت استان با نظر نهایی و اعلام نماینده همه مراحل هم بعد از اظهار نظر می بایست طبق سلسه مراتب به هیات نظارت بخش ابلاغ و هیات مذکور به بخشدار اعلام می نمایند نه به فرماندار متولی انتخابات شهرهای شهرستان می باشد و بخشدار متولی انتخابات روستاها و این طبق قانون می باشدکه در این خصوص متاسفانه افرادی بدون اطلاع از قانون انتخابات مطالبی برخلاف واقع منتشر کردند

قانون و آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی

ماده ۵۷ – اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.
ماده ۵۸( اصلاحی ۲۰/۴/۱۳۹۶ ) – تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش باهیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو (۲) روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۶۰ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأئید هیأت نظارت استان خواهد بود.
‌ماده ۷۵ – اقدامات مربوط به بند (ب) ماده ۷۳:
۱ – هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصول صورتجلسه هیأت نظارت‌بخش مبنی‌بر پیشنهاد ابطال انتخابات، موضوع را بررسی و نتیجه را صورتجلسه نماید چنانچه نتیجه‌بررسیها حاکی از تأیید صحت برگزای انتخابات با همان نتیجه قبلی باشد، مراتب را بلافاصله از طریق هیأت‌نظارت بخش به بخشدار اعلام می‌نماید. در غیر این صورت چنانچه نظر بر ابطال و یا تغییر سرنوشت‌انتخابات باشد، صورتجلسه تنظیم شده را به منظور اظهار نظر نهایی به هیأت نظارت استان ارسال می‌دارد.
۲- بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صحت برگزاری‌انتخابات که نتیجه قطعی و نهایی انتخابات محسوب می‌شود، مراتب را از طریق انتشار آگهی به آگاهی اهالی‌حوزه انتخابیه برساند.
۳ – هیأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف (۵) روز از وصول نظریه هیأت نظارت شهرستان‌درخصوص ابطال انتخابات و یا تغییر سرنوشت آن، نظر نهایی خود مبنی برتأیید یا عدم تأیید صحت‌برگزاری انتخابات و یا تغییر نتیجه اعلام شده قبلی را طی صورتجلسه‌ای به هیأت نظارت استان اعلام نماید.
۴ – هیأت نظارت شهرستان موظف است بلافاصله پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت نظارت‌استان، مراتب را از طریق هیأت نظارت بخش به بخشدار اعلام نماید.
۵ – بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت نظارت استان نتیجه قطعی و نهایی‌انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.
‌ماده ۷۶ – ‌هیأتهای نظارت شهرستان و استان موظف در کلیه اقدامات خود همواره ماده (۵۹)قانون را‌در نظر داشته باشند و آن را رعایت نمایند.

‌ماده ۷۷ – بخشدار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حوزه‌های انتخابیه،‌سه نسخه از هریک از این آگهی‌ها را به ستاد انتخابات فرمانداری ارسال نماید، یک نسخه از آنها به ستاد‌انتخابات کشور، نسخه دیگر به ستاد انتخابات استان ارسال می‌گردد و نسخه باقیمانده، در بایگانی فرمانداری‌نگهداری خواهد شد.