آتش سوزی در پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر

دقایقی قبل دود غلیظی ‌پتروشیمی امیرکبیر را فراگرفته و هر لحظه به حجم دود اضافه می شود. در برسی اولیه معلوم شده که دود بر اثر آتشی در نزدیکی واحد LLD پتروشیمی امیرکبیر ایجاد شده است. واحد مذکور در نزدیکی مخازن کروی قرار دارند که گازهای تحت فشار و قابل انفجار از جمله اتیلن و […]

دقایقی قبل دود غلیظی ‌پتروشیمی امیرکبیر را فراگرفته و هر لحظه به حجم دود اضافه می شود. در برسی اولیه معلوم شده که دود بر اثر آتشی در نزدیکی واحد LLD پتروشیمی امیرکبیر ایجاد شده است. واحد مذکور در نزدیکی مخازن کروی قرار دارند که گازهای تحت فشار و قابل انفجار از جمله اتیلن و هیدروژن در آنها نگهداری می شود. واحد LLD تولید کننده "پلی اتیلن سبک خطی" است که خوراک با خوراک اتیلن، هیدروژن و بوتن۱ به تولید این محصول شیمیایی می پردازد. طی روزهای گذشته نیز حریق پتروشیمی تندگویان کنترل و خاموش شد.