بعد از تعطیلی اقتصاد کشاورزی، دام ساکنان حاشیه کرخه کور در حال اتلاف است

بعد از تعطیلی اقتصاد کشاورزی، دام ساکنان حاشیه کرخه کور در حال اتلاف است.خشکی کرخه نور در مقطع بستان علاوه بر نابودی اقتصاد کشاورزی منطقه ، احشام اعم از دام های سبک و سنگین را در معرض اتلاف قرار داده است.از سویی بخش های وسیعی از هورالعظیم کاملا خشک موجب مرگ تعداد قابل توجهی از […]

بعد از تعطیلی اقتصاد کشاورزی، دام ساکنان حاشیه کرخه کور در حال اتلاف است.خشکی کرخه نور در مقطع بستان علاوه بر نابودی اقتصاد کشاورزی منطقه ، احشام اعم از دام های سبک و سنگین را در معرض اتلاف قرار داده است.از سویی بخش های وسیعی از هورالعظیم کاملا خشک موجب مرگ تعداد قابل توجهی از آبزیان ، پرندگان و گاومبش ها گردیده است.جز باریکه ای از فاضلاب شهر بستان ، آبی در مسیل کرخه کور جریان ندارد و دامداران منطقه بستان خواهان چاره جویی مسئولان برای رفع این چالش شده اند