طغیان فاضلاب در معابر کوی عین دو اهواز

طغیان فاضلاب عفونت بار در خیابانهای کوی عین دو بی منتها و قابل کنترل نیست و بصورت لجنی زندگی اهالی معابری همچون ۵غربی و فرعیهای متصل به آن، خیابان ٣غربی و دیگر خیابانهای متعدد موجود؛؛ این در حالیست که دفتر تسهیلگری مستقر در عین دو بارها اخطاریه، جلسات و مکاتبات متنوع را در چارچوب قانون […]

طغیان فاضلاب عفونت بار در خیابانهای کوی عین دو بی منتها و قابل کنترل نیست و بصورت لجنی زندگی اهالی معابری همچون ۵غربی و فرعیهای متصل به آن، خیابان ٣غربی و دیگر خیابانهای متعدد موجود؛؛ این در حالیست که دفتر تسهیلگری مستقر در عین دو بارها اخطاریه، جلسات و مکاتبات متنوع را در چارچوب قانون به عنوان نماینده مردم عین دو داده است ولیکن بدون هیچ عکس العملی بازهم با رفتار بی تدبیری، بی وجدانی و تبعیضانه آبفا با وعده های پوچ مواجه شده ایم.

استقرار پیمانکار خط ریزشی در محله دردی را دوا نمی کند وزدن کارگاه غول پیکر بی ثمر نمایش خیمه شب بازیست وقتی که آبفا اهواز قرارداد را امضاء نمی کند و از وظایف قانونی خود در این حیطه سرباز می زند.مطالبه گری اهالی بی وقفه بوده ولیکن مسؤلان ذی ربط به صورت ظلم افکنی به این اهالی، حاضر به همکاری نیستند و فقط تخصص خرید وقت را دارند.

هیچ توجیهی از اداره آبفا استان خوزستان و شهرستان اهواز بعداز رخ داد فواجع انسانی قابل قبول نیست و بایست پاسخگو باشند، مردمان اصیل کوی عین دو خواستار احقاق حق پایمال شده شان هستند و بصورت جدی اداره آبفا را مقصر اصلی می دانند.لذا بعد از آن تصمیمات صورتجلسه شده توسط دفتر تسهیلگری و توسعه محلی کوی عین دو، اعضای شورای شهر، قرارگاه جهادی بقیه، اداره آبفا شهرستان اهواز موظف به امضای قراردار و شروع کار توسط پیمانکار هستند.در. غیر این صورت تخلف محرز و مستوجب بازخواست است.