اوج گیری کرونا در شهرستان باوی

برخی خبرها حاکی است در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۷ نفر از شهروندان باوی به ویروس کرونا مبتلا و یک نفر نیز فوتی بود.در رورهای اخیر بدلیل عدم رعایت پروتکل ها و افزایش ترددها و مجالس عمومی شاهد خیز دوباره کرونا در سطح شهرستان های مختلف استان خوزستان هستیم

برخی خبرها حاکی است در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۷ نفر از شهروندان باوی به ویروس کرونا مبتلا و یک نفر نیز فوتی بود.در رورهای اخیر بدلیل عدم رعایت پروتکل ها و افزایش ترددها و مجالس عمومی شاهد خیز دوباره کرونا در سطح شهرستان های مختلف استان خوزستان هستیم