بی آبی غیزانیه،کرونا و هوای داغ خوزستان

امین مشفقی: هوا در خوزستان به سرعت گرم و داغ می شود ، شواهد و قرائن درباره اثر گرمای هوا بر کرونا ضد ونقیض است،عده ای می گویند کرونا با گرما اثرخودش را از دست می دهد،و عده ای می گویند بی تاثیر است،بدلایل غیرپزشکی اعتقاد راسخ دارم گرمای هوا کرونا را غیرقابل کنترل خواهد […]

امین مشفقی: هوا در خوزستان به سرعت گرم و داغ می شود ، شواهد و قرائن درباره اثر گرمای هوا بر کرونا ضد ونقیض است،عده ای می گویند کرونا با گرما اثرخودش را از دست می دهد،و عده ای می گویند بی تاثیر است،بدلایل غیرپزشکی اعتقاد راسخ دارم گرمای هوا کرونا را غیرقابل کنترل خواهد کرد.کادرهای درمان خط مقدم مقابله درمانی با کروناهستند،اما کرونا یک خط مقدم مقابله پیشگیرانه بنام آب دارد

بخش غیزانیه ک بعد از انقلاب تاکنون بشکل های گوناگون و بطور متمادی مورد تبعیض و جفا قرار گرفته است،در جنگ نابرابر در مقابله با این بیماری منحوس کم کم وارد خط قرمز می شود تا ب بحران کنونی خوزستان بیفزاید،تست چندین مورد در غیزانیه مثبت شده است،یقینا خط مقدم مقابله پیشگیرانه آب در این بازه زمانی تنها راه پیشگیری از ابتلاست اگر شست شوی دست ها نباشد و آب ب اندازه کافی برای مقابله پیشگیرانه با کرونا در دسترس مردم روستاهای غیزانیه قرار نگیرد،بیماری بشکل فاجعه باری بین مردم روستاها نفوذ خواهد کرد و کادرهای درمان باید فشار بیشتری را تحمل کنند.خوزستان که نبض اقتصادی کشور است تا همین جا هم بعلت تعطیل های مکرر به ۸۰ میلیون انسان ضربه اقتصادی زده است،آقای استاندار وعده ۴۵ روز برای آبدار شدن بخشی از روستاهای غیزانیه را داده اند،امیدواریم ولو بخاطر مقابله پیشگیرانه با کرونا این وعده عملی شود.