رونق نیشکر هفت تپه، تصمیم واحد در سه حوزه ی امنیتی، قضایی و اجرایی را می طلبد

عبدالرحمن نیک سرشت :مدیران دولتی و ارگانی از ترس انگ خوردن ناشی از جو مسموم سیاسی موجود، برای حل مشکلات کشت و صنعت نیشکر، اولا، پا جلو نمی گذارند و دوما، دست و دل شان می لرزد و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی بیمناک تر از همه نسبت به آینده ای نامطمئن و مبهم، بخاطر […]

عبدالرحمن نیک سرشت :مدیران دولتی و ارگانی از ترس انگ خوردن ناشی از جو مسموم سیاسی موجود، برای حل مشکلات کشت و صنعت نیشکر، اولا، پا جلو نمی گذارند و دوما، دست و دل شان می لرزد و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی بیمناک تر از همه نسبت به آینده ای نامطمئن و مبهم، بخاطر تبدیل شدن این صنعت به صحنه ی درگیری های کارگری و نیز تسویه حساب های سیاسی ناشی از این واگذاری، جرات مشارکت پذیری موثری را برای خود متصور نمی شوند.الغرض، با این توصیف، چه باید کرد!؟، رجال عاقل و دلسوز این کشور کجایند.!؟

به هرحال خریداران این صنعت، هرچند بزعم منتقدین و مخالفان واگذاری، گیریم که اصل سرمایه را ارزان خریده باشند، ولی نباید از این واقعیت چشم بپوشند که در اصل، خریداران مذکور وارد یک شرخری خسارت بار بررگی شدند، زیرا، راه اندازی این صنعت درب و داغون بدون کسب درآمدهای اولیه، با پرداخت حقوق ماهانه ی گزاف چند ده میلیاردی به حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری، با توجه به مصایب ذکر شده، عملا در یک بن بست فرسایشی قرار گرفته اند.

حالیه، در این جو ناسالم که هرروز ما شاهد اخبار ناخوشایندی مبنی بر بگیر و به بندهای اقتصادی هستیم، و در این وضع اسفناک هیچ فریادرسی یافت نمی شود در واقع وظیفه ی افکار عمومی، رسانه ها و تصمیم گیران در قبال راه اندازی و رونق این صنعت سودمند چیست.!؟در حقیقت وقت آن نرسیده، با اتخاذ یک تصمیم واحد امنیتی، قضایی و اجرایی در سال جهش اقتصادی مشکل این واحد صنعتی را حل نمود.