پل شناور عنافجه با همت گروه مهندسی ۴۲۳ ارتش نصب شد

پل شناور عنافجه با همت گروه مهندسی ۴۲۳ ارتش نصب شد.پس از چهار روز تلاش و کار شبانه روزی نیروهای یگان مهندسی ۴۲۳ ارتش، امروز پنج شنبه ۱۸ مهرماه عملیات نصب پل شناور عنافجه به ملاثانی به پایان رسید و بعد از تست فنی ، صبح فردا تردد خودروها و شهروندان از روی پل از […]

پل شناور عنافجه با همت گروه مهندسی ۴۲۳ ارتش نصب شد.پس از چهار روز تلاش و کار شبانه روزی نیروهای یگان مهندسی ۴۲۳ ارتش، امروز پنج شنبه ۱۸ مهرماه عملیات نصب پل شناور عنافجه به ملاثانی به پایان رسید و بعد از تست فنی ، صبح فردا تردد خودروها و شهروندان از روی پل از سر گرفته می شود