کناره‌گیری خداداد عزیزی از کادر فنی تیم ملی

مشاور تیم ملی از ادامه همکاری با تیم ملی انصراف داد.خداداد عزیزی که چندی پیش به‌عنوان مشاور و عضو کادر فنی تیم ملی انتخاب شده بود، تصمیم به قطع همکاری با تیم ملی گرفت.مشاور تیم ملی به دلیل یکسری مسائل شخصی از ادامه همکاری با تیم ملی انصراف داد.

مشاور تیم ملی از ادامه همکاری با تیم ملی انصراف داد.خداداد عزیزی که چندی پیش به‌عنوان مشاور و عضو کادر فنی تیم ملی انتخاب شده بود، تصمیم به قطع همکاری با تیم ملی گرفت.مشاور تیم ملی به دلیل یکسری مسائل شخصی از ادامه همکاری با تیم ملی انصراف داد.