پایان سلطه اروپایی ها بر جام جهانی

با پیروزی آرژانتین و قهرمانی این تیم در جام جهانی سلطه اروپایی ها بر جام به پایان رسید. بعد از قهرمانی سال ۲۰۰۲ برزیل در جام جهانی کره – ژاپن اروپایی ها فاتح این رقابت ها شده بودند.ایتالیا ۲۰۰۶، اسپانیا ۲۰۱۰، آلمان ۲۰۱۴ و فرانسه ۲۰۱۸ جام جهانی را بالای سر بردند. ️

با پیروزی آرژانتین و قهرمانی این تیم در جام جهانی سلطه اروپایی ها بر جام به پایان رسید.

بعد از قهرمانی سال ۲۰۰۲ برزیل در جام جهانی کره – ژاپن اروپایی ها فاتح این رقابت ها شده بودند.ایتالیا ۲۰۰۶، اسپانیا ۲۰۱۰، آلمان ۲۰۱۴ و فرانسه ۲۰۱۸ جام جهانی را بالای سر بردند.