گرشاسبی استعفا کرد

مدیرعامل باشگاه فولاد از سمت خود استعفا داد.حمیدرضا گرشاسبی از سمت خود در باشگاه فولاد خوزستان استعفا کرد. گرشاسبی از فصل گذشته تاکنون مدیرعاملی فولاد را بر عهده داشته است. هنوز دلیل استعفای او مشخص نیست.

مدیرعامل باشگاه فولاد از سمت خود استعفا داد.حمیدرضا گرشاسبی از سمت خود در باشگاه فولاد خوزستان استعفا کرد. گرشاسبی از فصل گذشته تاکنون مدیرعاملی فولاد را بر عهده داشته است. هنوز دلیل استعفای او مشخص نیست.