معابر عمومی کوی مندلی همچنان غرق در فاضلاب است

معابر عمومی کوی مندلی همچنان غرق در فاضلاب است. حدود ۴ ماه است که وضعیت فاضلاب معابر کوی مندلی اهواز در این شرایط ناگوار همراه با انواع پیامدهای منفی و دامن زدن به بیمارها می باشد.شهرداری اهواز برای چندین بار قول داده بود که در فرصت یک هفته ای رسیدگی کند اما با گذشت بیش […]

معابر عمومی کوی مندلی همچنان غرق در فاضلاب است. حدود ۴ ماه است که وضعیت فاضلاب معابر کوی مندلی اهواز در این شرایط ناگوار همراه با انواع پیامدهای منفی و دامن زدن به بیمارها می باشد.شهرداری اهواز برای چندین بار قول داده بود که در فرصت یک هفته ای رسیدگی کند اما با گذشت بیش از ۱۰ روز وضعیت همچنان باقی است