کودک آزاری و انواع آن!

به موجب پیمان‌نامه حقوق کودک،<هر انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است کودک اطلاق می‌شود >در ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان < کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.> سازمان بهداشت جهانی کودک‌آزاری را این گونه […]

به موجب پیمان‌نامه حقوق کودک،<هر انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است کودک اطلاق می‌شود >در ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان < کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.> سازمان بهداشت جهانی کودک‌آزاری را این گونه تعریف نموده است <آسیب یا تهدید به سلامت جسم یا روان و سعادت و رفاه و بهزیستی کودک‌، به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسوول هستند> همچنین ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به نحوی کودک آزاری با این بیان تعریف نموده است <هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

طور کلی‌کودک آزاری، هرگونه رفتاری که منجر به آسیب و آزار جسمی ، روانی‌، جنسی ،سوءاستفاده و بهره کشی، قاچاق ،اهمال و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک توسط اشخاص دیگر انجام گیرد را شامل می شود، کودک آزاری شامل رفتارهایی است که توسط افراد دیگر خصوصاً بزرگسالان نسبت به کودکان انجام می گیرد و به نوعی به سلامت جسمی و روانی کودکان آسیب می رساند. رفتارهایی که بصورت تصادفی انجام می شوند کودک آزاری به حساب نمی آیند مانند اینکه کودکی به علت تصادف با اتومبیل دچار نقص جسمی شود.کودک آزاری در وجوه ذیل ارتکاب می یابد؛

۱_کودک آزاری جسمی: به طور کلی کودک آزاری جسمی آسیبی است که مواردی چون ضربه زدن، داغ کردن، آسیب رساندن به سر، شکستگی، آسیبهای درونی، زخمی کردن یا هر شیوه دیگر از آسیب جسمانی را شامل می شود.

۲_کودک آزاری روانی: رفتارهایی است که به سلامت روانی کودک آسیب می رساند مانند توهین کردن، ترساندن، تحقیر کردن، تبعیض همچنین بدرفتاری عاطفی ،طرد، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت آمیز خانواده ، انتقاد، تحقیر و انتظارات نامناسب از کودک، کودک آزاری عاطفی و روانی تلقی می شود.

۳_کودک آزاری جنسی: تماس یا تعامل بین کودک و فرد بزرگسال، هنگامی که از کودک برای تحریک و ارضای جنسی شخص مرتکب یا فرد دیگری استفاده شود.آزار جنسی‌، معمولاً توسط افراد خانواده و نزدیکان و آشنایان و به ندرت توسط افراد بیگانه صورت می‌پذیرد.

۴_کودک آزاری اهمال و بی توجهی :یعنی عدم اهتمام و توجه توسط والدین یا سرپرستان کودک به نیازهای اساسی او که برای حفظ سلامت جسمی و روانی و آموزش او ضروری باشد همچون تغذیه، بهداشت ،سلامت جسم و روان، پوشاک و...

۵_کودک آزاری سوءاستفاده از کودکان:یعنی سوء استفاده از کودکان درکارهای که برای وی مناسب نبوده و تشویق و ترغیب آنها به کارهای به سبب آنها امکان آسیب جسمی و روانی برای کودک ایجاد می گرددهمچون بکارگیری وادار به کارهای سخت و طاقت فرسا، جنگ، فروش و توزیع و تولید مواد مخدر و..

۶_کودک آزاری قاچاق کودکان : قاچاق کودکان را می توان خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد ازمرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده ازقدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یابرداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج بموجب قانون مبارزه با قاچاق انسان تعریف نمود.

مسعد سلیتی
وکیل پایه یک دادگستری