مدیریت بحران خوزستان نیازمند بازنگری اساسی است

جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز در اثر غرق شدن حادثه ایی تلخ وناگواری است که نشان از سو مدیریتهایی میدهد که نیاز به بازنگری وتوجه بیشتر میطلبد*.در هیچ کدام از رودخانها ،نهرها و آبهایی که مردم برای فرار از گرمای طاقت فرسا به آنها پناه میبرند هیچ گونه علائم هشدار دهنده،نوارهای خطر،واز همه مهمتر […]

جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز در اثر غرق شدن حادثه ایی تلخ وناگواری است که نشان از سو مدیریتهایی میدهد که نیاز به بازنگری وتوجه بیشتر میطلبد*.در هیچ کدام از رودخانها ،نهرها و آبهایی که مردم برای فرار از گرمای طاقت فرسا به آنها پناه میبرند هیچ گونه علائم هشدار دهنده،نوارهای خطر،واز همه مهمتر حضور نیروهای امدادی ونجات غریق در جاهایی که مردم برای شنا وتفریح مرتبا در آن حضور دارند دیده نمیشود
دزفول وشوشتر را میتوان در زمرهء مورد فوق قلمداد نمود.در دزفول سد معروف به علی کله منبع درآمدی برای برخی شده واما دریغ از اندک سرمایه گذاری جهت ایمنی وحفظ جان مردمدر دریاچهای سدهای مختلف منوال به این وضع وشاید بدتر،وساحل رودخانهای کارون وکرخه که به امان خدا رها شده،وهیچ متولی ندارد.اما سوال متولی این امور چه کس یا کسانی هستند؟

بدون تردید ستاد بحران استان با توجه به شرایط جوی وگرمای طاقت فرسا باید نسبت به دادن هشدارهای لازم و تاکید بر حضور نجات غریق ونیروهای امدادی میداشت تا جلوگیری از آنچه رخ داد را انجام میداد یا حداقل اینکه وظیفهء خود را مبنی بر دادن هشدارهای لازم انجام میداد.از شخص آقای استاندار هم انتظار میرفت که با توجه به اهمال دستگاه تحت نظارت خود واحترام به جانباختگان حادثه ی مذکور در محل حضور و اعلام عزای عمومی می کرد

جاسم خلف دخت زرگانی