وزیر تعاون مصوبات شورای عالی کار را اعلام کرد/ حداقل دستمزد کارگران ۹۳۰ هزار تومان است

نشست شورای عالی کار درباره موضوعات مختلف از جمله حداقل دستمزد،افزایش سنوات و حداقل دریافتی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و سرانجام پس از ۱۵ ساعت بحث و گفت وگو بامداد چهارشنبه ،حداقل دستمزد کارگران ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده است. علی ربیعی گفت که براساس مصوبه شورای عالی […]

نشست شورای عالی کار درباره موضوعات مختلف از جمله حداقل دستمزد،افزایش سنوات و حداقل دریافتی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و سرانجام پس از ۱۵ ساعت بحث و گفت وگو بامداد چهارشنبه ،حداقل دستمزد کارگران ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده است. علی ربیعی گفت که براساس مصوبه شورای عالی کار ، اضافه کرد که حداقل دستمزد معادل ١۴.۵ درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ٩۶ به میزان ١٢ درصد آخرین مزد سال ١٣٩۵ به اضافه روزانه ۶٧۶٨ ریال افزایش می یابد.

در این نشست همچنین پایه سنواتی ٧٠ درصد افزایش یافت و به ۵١ هزار تومان رسید.وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت که همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩٩٧٧ریال تعیین شده است.وی ادامه داد : بن کارگران نیز ۱۱۰ هزار تومان تعیین شد که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.علی ربیعی در پایان نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۵ عصر روز سه شنبه تشکیل شده بود، گفت که شورای عالی کار یکی از جنبه های مشارکت و تصمیم گیری به ویژه برای تعیین مزد است.وی افزود: سه ماه است که نشست های سورای عالی کار برای مزد تشکیل شده است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را در نظر داشته باشیموی تاکید کرد که تصمیم گرفتیم که به شکل پلکانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم و بر اساس آن افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ را ٢۵ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩۴ را ١٧ درصد با ملحقات ٢٠.۵ درصد و سال ٩۵ را ١۴ درصد و با ملحقات. ١۵.٣ درصد اعلام کردیم.نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری ، نمایندگان کارفرمایی و علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از روز سه شنبه در محل این وزارتخانه آغاز شد.