تعامل با متخلفان دیگر چه صیغه ای است؟!

*استاندار خوزستان: تذکر، تعامل و اصلاح مهمترین راهکار برای مقابله با متخلفین است.* یکی از مشکلات مبتلابه نظام مدیریتی استان، عدم آشنایی برخی مدیران با معانی و مفاهیمی است که بطور رسمی بیان می کنند. دیروز از بکارگیری واژه پیوند توسط رییس شورای شهر اهواز و میزان نا مانوس بودن آن واژه سخن گفتیم. با […]

*استاندار خوزستان: تذکر، تعامل و اصلاح مهمترین راهکار برای مقابله با متخلفین است.* یکی از مشکلات مبتلابه نظام مدیریتی استان، عدم آشنایی برخی مدیران با معانی و مفاهیمی است که بطور رسمی بیان می کنند. دیروز از بکارگیری واژه پیوند توسط رییس شورای شهر اهواز و میزان نا مانوس بودن آن واژه سخن گفتیم. با اتساع دایره موضوعی در این نوشتار، قصد بررسی اجمالی سخنان فوق استاندار خوزستان را داریم. استاندار بهترین راهکار برای مقابله با متخلفان را تذکر، تعامل و اصلاح معرفی کرده است. در این رابطه نکاتی قابل عرض است:

*اول:* قانون شیوه برخورد با متخلفان را تعیین کرده و برای هر تخلف مجازات و کیفر معینی را پیش بینی کرده است که تذکر نیز از موارد احصاء شده در قانون است. آنچه گفته شد از قاعده حقوقی *قانونی بودن مجازات* تبعیت می کند.

*دوم:* آقای استاندار که ظاهرا توجهی به بار حقوقی سخنان خود ندارد، پاسخ دهد که تعامل با متخلفان از کدام محمل قانونی برخوردار است؟ به بیانی دیگر پاسخ دهند که به استناد کدام قانون می توان با متخلفان معامله و تعامل کرد؟ لطفا نمونه و مصداق قانونی ارایه دهند.

*سوم:* اما اصلاح متخلفان نیز از امور تحت اختیار یک دستگاه بنام تعزیرات حکومتی نیست و قانونگذار برای اصلاح و تربیت خلاف کاران نیز شیوه قانونی مقرر و تدوین کرده و سازمان مذکور تنها موظف به تطبیق است و نه اجتهاد. بنابر این استاندار بر اساس کدام متن حقوقی یا قانونی چنین حقی را برای سازمان تعزیرات قائل شده است.

*چهارم:* وظایف و صلاحیتهای سازمان تعزیرات و نحوه برخورد با متخلفان و میزان جرایم و مجازات، همگی بصورت یک رویه یا دستوالعمل قانونی و متحدالشکل (در کل کشور) تدوین و در هیچ بخش از آن چیزی بنام تعامل با متخلفان دیده نمی شود و تعجب اینجاست که عالیترین مقام دولتی استان با کدام پیش زمینه حقوقی به بیان اینگونه عبارات و جملات متضاد با قوانین و مقررات می پردازد.

تنها متذکر می شویم که رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی از جمله بهداشت غذایی همچنین قاچاق کالا و ارز مطابق قانون بر عهده تعزیرات گذاشته شده و آن سازمان موظف به تطبیق قانون مدون بوده و جایی برای اعمال سلیقه (همچون تعامل) در آن پیش بینی نشده است. امیدواریم سخنان یک مدیر ارشد به تناسب جایگاهی که در اختیار دارد، از ارتقای کیفی نیز برخوردار شود.

*علی عبدالخانی*