جایگاه سازمانهای مردم نهاددرایران / غازی سواری

 انچه ازمفهوم واژه دموکراسی استنباط میشوداین است که دموکراسی. کلیشه یعنی یک قالب لم یتغیر و ثابت نیست بلکه پروسه و فرایندی می باشدکه درطی زمان تکامل می یابد. زیرا انچه که دموکراسی دیروزرابه دموکراسی امروزشبیه کرده است ساختارخودواژه دموکراسی است نه محتوی وماهیت ان.به عبارتی دموکراسی دیروزوامروزیک مشترک لفظی است و لاغیر.فقدان ظرفیت علمی […]

 انچه ازمفهوم واژه دموکراسی استنباط میشوداین است که دموکراسی. کلیشه یعنی یک قالب لم یتغیر و ثابت نیست بلکه پروسه و فرایندی می باشدکه درطی زمان تکامل می یابد. زیرا انچه که دموکراسی دیروزرابه دموکراسی امروزشبیه کرده است ساختارخودواژه دموکراسی است نه محتوی وماهیت ان.به عبارتی دموکراسی دیروزوامروزیک مشترک لفظی است و لاغیر.فقدان ظرفیت علمی جوامع درگذشته ,ظرف دموکراسی راتنگ کرده وباافزایش ظرفیت علمی مسلما گنجایش این ظرف نیزتوسعه می یابد و این مهم قطعا هم درطبقه حاکمیت وهم درطبقه عامه اتفاق می افتد.اما نه لزومابه صورت کاملا متعادل .بررسی سیر تاریخی و تکوین دموکراسی درطول تاریخ این واژه گواه مدعای فوق است.

34

حال سوالی که مطرح میشوداینکه.هدف غایی دموکراسی چیست؟ وابزارهای تحقق ان چیست؟ انچه پرواضح ومبرهن است اینکه تشکیل یک جامعه مدنی هدف غایی نهادینه شدن دموکراسی درجامعه می باشدامااغلب تصورمیشودفقطاحزاب سیاسی مستقل ومطبوعات غیردولتی رکن رکین تشکیل جامعه مدنی هستند .دراین نگاه جامعه مدنی جامعه ای کاملا سیاسی قلمداد می شود .

در صورتی که ساخت یک جامعه مدنی بیشتر نیازمند نهادهای غیرساسی و غیر انتفاعی و غیردولتی است.این نهادها می توانندکارکردهای مختلف ومتفاوت داشته ونقش نظارتی وتعدیل کننده را دربروکراسی اداری ایفاکنند.مناسبات این گونه نهادهاباحاکمیت براساس تعارض ودرگیری نیست بلکه براساس تعامل است .انهافرایندنظارت برعملکردها رابصورت داوطلبانه انجام می دهندودرافزایش راندمان سازمانهاوارگانهای دولتی وـ ـ ـنقش بسیارمهمی بازی می کنندوبرای حاکمیت نه تنها هزینه ای ندارندبلکه ازاتلاف بسیاری ازمنابع جلوگیری می کنندوچشم وچراغ حاکمیت محسوب می شوند.امادرکشورماغیاب یابی جان بودن و یا عدم حمایت جدی ازاین گونه موسسات فرایند تشکیل جامعه مدنی را کند ساخته و سبب هرز رفتن بسیاری از پتانسیل های مملکت شده است نمونه بارزان دراستان خوزستان افت شدیدتحصیلی وتنزل جایگاه علمی این استان می توانست توسط همچین سازمانهایی رصد می شد و علاج واقعه قبل از وقوع نتیجه منطقی و حاصل تلاش و همت و عزم اینگونه سازمان ها می بود.

غازی سواری