غلبه عوام گرایی بر عقلانیت / هادی شرفی

تصور و تفکر فرهنگی در عقلانیت پایه واساس مبحث گفتمان عقلانیت و رهیافتی با نگرش جامعه ی مدنی مورد پذیرش فعالان و نخبگان می باشد. با اینکه عقلانیت محوریت شرایط جامعه را در عرصه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی حاکم گردیده ، اما در گذر زمان عقلانیت نسبت به روابط تاریخی اش ، تفکر عقلانی […]

تصور و تفکر فرهنگی در عقلانیت پایه واساس مبحث گفتمان عقلانیت و رهیافتی با نگرش جامعه ی مدنی مورد پذیرش فعالان و نخبگان می باشد. با اینکه عقلانیت محوریت شرایط جامعه را در عرصه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی حاکم گردیده ، اما در گذر زمان عقلانیت نسبت به روابط تاریخی اش ، تفکر عقلانی را همیشه با شرایط حاکم زمانی منطبق و سازگاریی ساخته و تا حدودی جایگاه خود را در تفکر عقلانی فعالان ، نخبگان جامعه همراهی نموده. که حداقل تفکر عقلانی در جامعه ، شرایط تسلط عوام گرایی را گسترش می نماید. و تفکرات فعالان درگیر دو مقوله ، احساسات یا عصبیت قرار می گیرد و بر اساس این شرایط در تمام زمینه‌ها هدایت می کنند.که گفتمان عقلانیت را درحال بطلان و احساسات (کنش ، واکنش) و عصبیت منفعل (عشیره ، قبیله) مورد پذیرش هویت فردی در جامعه تعریف می نمایند.

اما امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژی ، تفکرعقلانی در مسایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تا حدودی بستر مناسبی جهت شکوفایی جامعه مدنی با جهان مدرن منطبق و فراهم شده است. اما در جامعه ما تفکر عقلانی فعالان و نخبگان ، محصور در تفکر عوام گرایی ( احساسات و عصبیت ) قرار گرفته وساختار واپسگرایی درون سنت را افزایش و باعث ترویج تنگ نظری و تک بینشی از زاویه های گوناگون را گسترش ساخته و هر گونه گفتمان جدیدی برای آنها غیر قابل مفهوم می باشد. که چنین تفکری در جامعه ما مسیر حرکت جامعه ی مدنی را کند می نماید. گرچه برای خروج از انحصاری طلبی فکری فعالان جامعه امروزی ما ، لازم به ایجاد گفتمان عقلانیت بر اساس روش و منش جامعه مدنی با انگیزه مشارکت، فعالیت وگسترش نشاط اجتماعی ، فرهنگ مدنی و دوری از ارزشهای بیهوده در امور فرهنگی و اجتماعی جامعه می باشد. تا دو گانگی یا چند گانگی فکری در برخی از شخصیت ها نسازد. که این آفت حرکت اجتماعی و مدنی را ناقص و ابتر می نماید. بنابراین فعالان و نخبگان که مبنای تفکری عقلانی آنان متکامل و دوره روشنفکری را در تمام عرصه ها برای آنها مهیا گردیده ، باید به تمام ایده ها و روشهای آنان احترام گذاشته و از انزوا گری دوران گذشته رهایی سازند. تا گفتمان عقلانیت فراگیر در راستای گردش نخبگان بر اساس قانون اساسی و شرایط حاکم بستر سازی گردد.

هادی شرفی مورخه31 فروردین 1394