سازش راهکاری مناسب جهت حل و فصل اختلافات اجتماعی / یونس عطاشی

اختلاف میان اشخاص و گرو های اجتماعی دارای  قدمتی تاریخی به موازت تاریخ بشر است. انسان ها از همان ابتدا به استفاده از راهکارهای مختلف جهت پایان دادن به انواع گوناگون اختلافات خود روی آورده اند. در زمینه مفهوم اختلاف باید مرقوم داشت که اختلاف در حقیقت به معنای تضاد و تقابل منافع میان دو […]

اختلاف میان اشخاص و گرو های اجتماعی دارای  قدمتی تاریخی به موازت تاریخ بشر است. انسان ها از همان ابتدا به استفاده از راهکارهای مختلف جهت پایان دادن به انواع گوناگون اختلافات خود روی آورده اند. در زمینه مفهوم اختلاف باید مرقوم داشت که اختلاف در حقیقت به معنای تضاد و تقابل منافع میان دو شخص یا دو گروه مختلف در جامعهمعین است.

اختلاف و یا تضاد منافع از بایسته های اجتماعی در میان گروه های انسانی تلقی می شود زیرا تا زمانی که اختلاف در میان نباشد هیچگاه رقابتی میان افراد جهت بهبودی و پیشرفت اوضاع اجتماعی بوجود نخواهد آمد. انسان از همان ابتدای تاریخ به دنبال آرامش و امنیت بوده است. در واقع امنیت و سلامت زندگانی فردی و گروهی از خواسته های فطری انسان تلقی می گردد. از این روی مساله جنگ و نزاع گروهی جهت پایان دادن به اختلافات اجتماعی همواره مذموم و امری بسیار استثنایی می گردد. جنگ و نزاع به عنوان ابتدایی ترین شیوه در پایان دادن به اختلافات اجتماعی افراد است. در مقابل نیز گفتگوی اجتماعی راهکاری است جهت تامین سلامت و امنیت مادی و روحی افراد متخاصم است،که دارای ریشه فطری در وجود انسانی می باشد. از سوی دیگر آموزه های دین مبین اسلامی همواره به حفظ حرمت و کرامت افراد متخاصم تاکید دارد و با ارایه راهکارهای از قبیل سازش و توافق و داوری و قضاوت انسان را موظف به دوری ازدرگیری و خون ریزی به جهت اختلافات مالی و غیر مالی
نموده است.

زندگانی پیشوایان دین مبین اسلام خود نشان دهنده نحوه بکارگیری راه های مناسب جهت احقاق حق و یا حل و فصل اختلافات است. فرهنگ غنی مردم خوزستان که صدای خوش شعرای آن دلالت بر وجود حکمت و ادب در میان آنها می باشد با تمثل بسیاری از احکام اسلامی راه کارهای مناسبی جهت پایان دادن به اختلافات گروهی را به کار می گیرند. در میان بسیاری از عشایر آگاه مردم خوزستان همواره ظلم و قتل و سرقت و راه زنی و تجاوز بسیار مذموم بوده و فرد مرتکب را خطاکار تلقی می کنند بنابراین زعمای گروه های مختلف اجتماعی خوزستان همواره راه پایان دادن به اختلافات را از طریق گفتگو و مذاکره جهت سازش معرفی می کنند و جوانان را از ارتکاب هرگونه
اقدام بدور از حکمت و ادب منع می کنند زیرا این مردم دشمن خود را هم دارای کرامت و انسانیت می پندارند و چه بسیار اختلافات گروهی بوده اند که با وساطت بزرگان و اهل علم و دین مقدمه بسیاری از روابط خویشاوندی شده است.

یونس عطاشی.