حمایت قاطع نانوایان اهواز از تعاونی خبازان

تعاونی خبازان اهواز با انتخابات عمومی که میان اعضاء صنف انجام و هیئت مدیره 5 نفره اش را انتخاب کرد: و این هیئت مدیره تلاش و کوشش فراوان کرده تا این صنف را به جایگاه خود برساند. طبق اساسنامه خود درخواست توزیع آرد به اعضاء نانوا توسط خود تعاونی بدون ورود واسطه انجام گیرد.این درخواست […]

تعاونی خبازان اهواز با انتخابات عمومی که میان اعضاء صنف انجام و هیئت مدیره 5 نفره اش را انتخاب کرد: و این هیئت مدیره تلاش و کوشش فراوان کرده تا این صنف را به جایگاه خود برساند. طبق اساسنامه خود درخواست توزیع آرد به اعضاء نانوا توسط خود تعاونی بدون ورود واسطه انجام گیرد.این درخواست با سختی و مشکلات فراوان وپیگیری های مستمر و با پافشاری اعضاء این امر محقق شد و از تاریخ 1/11/91 تا کنون آرد توسط تعاونی خبازان توزیع می شود.

723137

البته این کار تعاونی خوشایند بعضی از سود جویان نبوده زیرا اولین درخواست تعاونی آرد این بودکه باید حتما توسط شخص نانوا دریافت شود از این رو افراد سود جو شمشیر مبارزه با تعاونی را کشیده و به جنگ آمدند.لیکن به دلیل تصمیم جدی هیئت مدیره در جهت شفاف سازی در آن کار با هرگونه مشکلات مبارزه کرده وحتی در سال 92 توسط سازمان صنعت ومعدن تجارت بدلیل کار خوب و شفاف مورد تقدیر قرار گرفت.

به همین اساس تعاونی کار توزیع را در دست گرفت که در نتیجه بررسیها با نام های واهی و فضایی مواجه شده که وجود خارجی نداشته که در حدود 8000 تن آرد به این لیست اختصاص می یافت.بعد از ورود تعاونی بدلیل اینکه از بطن صنف بوده و همه افراد را می شناختند از دریافت آرد توسط افراد غیرنانوا جلوگیری شده و شعار مدیریت جهادی رهبر فرزانه را اجرایی کردند.اما متاسفانه دستهای پشت پرده ای وجود دارند که می خواهند به اشکال مختلف این آرد را از تعاونی بگیرند تا بتوانند روندنامنظموغیر شفاف سابق را پیش گیرند.لذا اعضاء نانوا طی طوماری به فرمانداری ،صنعت ومعدن ،غله منطقه 4 ،وزارت صنعت و معدن تهران نوشتند و خواهان استمرار  توزیع آرد توسط تعاونی شدند .