طرح الحاق “بهمئی” بویر احمد به “خوزستان” براساس کدام ضرورت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است؟

تقسیمات کشوری در هر مملکتی با انگیزه اداره بهتر جامعه و خدمات رسانی بهتر و مناسبتر به مردم صورت می گیرد. تقسیمات کشوری از جمله نیازهای هر کشور و دولت برای اداره امور خود و رسیدگی به مردم است، اگر چه این هدف در کشور ما اسما در قانون آمده اما رسما بازیچه دست سیاسیونی […]

تقسیمات کشوری در هر مملکتی با انگیزه اداره بهتر جامعه و خدمات رسانی بهتر و مناسبتر به مردم صورت می گیرد. تقسیمات کشوری از جمله نیازهای هر کشور و دولت برای اداره امور خود و رسیدگی به مردم است، اگر چه این هدف در کشور ما اسما در قانون آمده اما رسما بازیچه دست سیاسیونی گردیده که سلایق سیاسی را بر قانون تحمیل می نمایند. در واقع وقعی به شرایط و ضوابط آمده در قانون نداده و با فشار سیاسی قانون تقسیمات کشوری را بی خاصیت و از مسیر درست تصمیم گیری ها خارج می نمایند. امروزه متاسفانه در مملکت ما ضوابط و شرایط در تقسیمات کشوری ج