رحیمی ناراحت است ، او حکم صادر شده را قبول ندارد / ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری بگیریم

وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفت که محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد.رحیمی ناراحت است ، او حکم صادر شده را قبول ندارد / ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری بگیریم.وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفت […]

وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفت که محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد.رحیمی ناراحت است ، او حکم صادر شده را قبول ندارد / ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری بگیریم.وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفت که محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد. محمدرضا نادری در خصوص واکنش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق به حکم صادره برای وی اظهار داشت: “این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند”.

وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم.وکیل معاون اول دولت احمدی نژاد که با تسنیم گفتگو می کرد، افزود که “ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده 18 در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد”.بر اساس ماده 18 قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.