دیوان عالی کشور حکم سعید مرتضوی را تایید کرد

دیوان عالی کشور حکم «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران که در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود را تایید کرد. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با ریاست قاضی «سیامک مدیر خراسانی» حکم انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال خدمات دولتی و اداری را به اتهام مشارکت در بازداشت […]

دیوان عالی کشور حکم «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران که در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود را تایید کرد. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با ریاست قاضی «سیامک مدیر خراسانی» حکم انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال خدمات دولتی و اداری را به اتهام مشارکت در بازداشت غیر قانونی برای «سعید مرتضوی» صادر کرده است.این رای به دیوان عالی کشور رفت که این دیوان رای اشاره شده را تایید کرد.