چرا به حقوق دیگران توجه نمی کنیم ؟

دکتر سید محمدرضا موالی زاده :فاصله درهای آپارتمان ماوهمسایه روبه رویی مان تنهاحدودیک مترونیم است ضمنادیوارمشترک هم داریم عطسه کنندمامی شنویم ماشاءالله از بامدادان تاشامگاهان صدای استریوی آنان بلنداست و ماناچاریم هرروز مجموعه متنوعی از آهنگ ها را بشنویم فارسی ، عربی ، غربی ، سنتی ،کلاسیک ، جاز و….تذکرات وخواهش وتمنای ماو همسایگان دیگربرای […]

دکتر سید محمدرضا موالی زاده :فاصله درهای آپارتمان ماوهمسایه روبه رویی مان تنهاحدودیک مترونیم است ضمنادیوارمشترک هم داریم عطسه کنندمامی شنویم
ماشاءالله از بامدادان تاشامگاهان صدای استریوی آنان بلنداست و ماناچاریم هرروز مجموعه متنوعی از آهنگ ها را بشنویم فارسی ، عربی ، غربی ، سنتی ،کلاسیک ، جاز و….تذکرات وخواهش وتمنای ماو همسایگان دیگربرای کم کردن صدای دستگاه پخش آنان هم تاکنون هیچ تاثیری دراراده استوارهمسایه محترم برای ادامه این رویه نداشته است .

اندکی سکوت… و بازدوباره باعزمی راسخ کارراازسرمی گیرند ، نمی خواهیم کاربه ۱۱۰ و شکایت و دادگاه بکشد اماچه بایدکردکه این مراعات یک طرفه است پرواضح است که مسئله مادراینجااصل قضیه موسیقی نیست شنیدن موسیقی به صورت متعارف که موجبات آزاردیگران راایجادنکند امری است و ازصبح علی الطلوع تاپاسی ازشب آلودگی صوتی وسوهان روح برای همسایه ایجادکردن امری است دیگر .
درهمسایگی دخترما ( که بچه شیرخواره ای هم دارد ) خانمی زندگی می کند که یک سگ تنومنددارد جالب است که این خانم وکیل هم هست وقاعدتابایستی مدافع حقوق مردم وازجمله همسایگان باشد ، آن سگ غول پیکر هیچ تناسبی باآن آپارتمان های کوچک قوطی کبریتی ندارد دخترماباید کشیک دهد وگوش به زنگ باشد و زمانی بابچه اش بیرون بیاید که باآن سگ ترسناک مواجه نگردد تاآن طفل معصوم ، وحشت زده نشود ، اسم این کارآن همسایه راچه بایدگذاشت ؟ تجدد ؟ کلاس گذاشتن ؟ تمدن ؟دفاع ازحقوق حیوانات ؟

یارفتاری غیرانسانی ودور از نزاکت اجتماعی ؟ وقتی هم که به آن خانم به خاطراین رفتار غیرمتمدنانه وتمامیت خواهانه اعتراض می شودباخونسردی هرچه تمامتر می گویدمی توانیدشکایت کنید واقعاچقدرانسان باید خودخواه باشد؟ آیادرغرب هم (که احتمالاالگوی رفتاری این خانم بوده وای کاش متوجه می شدکه هرگونه الگوبرداری نیم بند وغیراصولی ازآن نتیجه معکوس درپی دارد ) مردم درتعامل بایکدیگراین گونه عمل می کنند ؟

چندی پیش به نقطه دیگری نقل مکان کردیم ، خوشحال بودیم که همسایه مسجدشده ایم ، چندروزی گذشت ، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) فرارسید ، دیدیم که مراسم عزاداری درمسجد تازه ساعت ۱۱ شب شروع شد سروصدای بسیار ی که ازبلندگوهای مسجدپخش می شد امان همسایگان رابریده بود ، ساعت دوازده شد ، یک شد ، دو شد ، برنامه ادامه داشت ناچارشدم که به مسجدرفته وازمتولیان مراسم خواهش کنم که به خاطر رعایت حال همسایگان صدای بلندگوها راکمتر کنند به آنان گفتم والله شما ثواب نمی برید آخرچه فایده ای براین عزاداری مترتب است اگر موجب سلب آسایش مردم شود ؟ آیاگمان می کنیدکه اهل بیت ( ع ) واقعا این شیوه رامی پسندند؟ …..

باورمی کنید آن برنامه درحدود ساعت ۳ نیمه شب پایان یافت ؟! معلوم شدکه اگرقرارباشدحقوق مردم رانادیده بگیری فرقی نمی کندکه مذهبی و اهل مسجد باشی یانباشی .گاه توجه به امری مستحب و شایسته به راحتی ارتکاب فعل حرامی ازجمله تضییع حق الناس رابه دنبال دارد ( ناگفته نماندکه درغالب مساجدبه این امورتوجه دارندورعایت می نمایند )

اینهامشتی بسیارکوچک ازخروارهاخرواراست تازه آن هم فقط درموضوع حق همسایگی ، ازاین نمونه هادرجامعه مابه وفوردرتمامی زمینه ها مشاهده می شودشوربختانه بایدگفت که گویی خصلت ناپسند بی اعتنایی به حقوق دیگران اساسادروجودمانهادینه شده است .

تابه حال درمقابل این گزاره ای که بارهاخوانده وشنیده ایم که “دروجودهرایرانی یک فردمستبدوجوددارد واین روحیه استبدادی انباشتی از قرنها ظلم شاهان وامرای جورمی باشد” سعی کرده ام مقاومت کنم وآن رانپذیرم ، معتقدم به فرض اینکه این ویژگی درلایه های پنهان شخصیتی درصدی از آحادجامعه ما وجود داشته باشد اما درهرشرایطی بروزوظهورنمی یابد ، شرایطی واتفاقاتی ، این گونه خصلت هاراتقویت وعواملی و رخدادهایی دیگرآنهاراتضعیف می کند.

دردوره کارورزی پزشکی استاد باتجربه ای دربخش روانپزشکی داشتیم اوهمواره می گفت :دقت داشته باشید که بیمارافسرده رادرکنار بیمارسرخوش بستری کنید تا از او تاثیر بگیرد این کاربه متعادل شدن رفتار او کمک می کند ،این‌امرنه فقط درحوزه درمان بلکه درهمه بخش های جامعه مصداق دارد اصولا خلق امری مسری است از فردی به فردی وازجمعی به جمعی دیگرمنتقل می شود.

در این عرصه ، نقش مدیران بسیارتعیین کننده است به میزانی که رفتارها و برخوردهای سطوح مدیریتی باجامعه ، مسئولیت پذیرانه تر ، پاسخگویانه تر ، مهربانانه تر، صادقانه ترومشارکت جویانه تر باشداعتمادوارتباط عمودی درجامعه روان تر،گسترده تر وعمیق ترشکل می گیرد وآنگاه به تبع ایجادچنین شرایطی اعتماد وارتباط افقی یعنی ارتباط بین آحادیک جامعه مطلوب ترمی گردد وحس دلنشین وآرام بخش دیگرخواهی درجامعه بیشتروبیشتر جان می گیرد.