مهر ؛ سرآغاز بهار آموختن و اندوختن!

نعیم حمیدی : امروز اول ماه مهر آغاز سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مراکز آموزشی و تعلیم تربیت در ایران اسلامی است و چه زیبا که با روزهای نخست ربیع الاول فصل شادی ، شور و نشاط همراه گردید “مهر” کتاب سرشار خاطره های ماندگار نسل هاست .”مهر” مدرسه تاریخ این سرزمین در عصر […]

نعیم حمیدی : امروز اول ماه مهر آغاز سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مراکز آموزشی و تعلیم تربیت در ایران اسلامی است و چه زیبا که با روزهای نخست ربیع الاول فصل شادی ، شور و نشاط همراه گردید

“مهر” کتاب سرشار خاطره های ماندگار نسل هاست .”مهر” مدرسه تاریخ این سرزمین در عصر معاصر است.”مهر” روایتگر تلاش خستگی ناپذیر و مجاهدت های فراوان معلمان و مکتب داران این مرز و بوم است که راه فتح قله های بلند ترقی و پیشرفت را هموار ساختند

“مهر” ماه شکفتن ها و طراوات شکوفه ها و نقطه عطف پایان شکاف ها و سرآغاز پیوندهاست.هر مرحله حیات انسان را آغازی است و “مهر”، طلیعه آموختن و دانش اندوزی است .”مهر” یعنی نو شدن و نواندشیدن و رهیدن از کهنگی و ایستایی است.

“مهر” نوای همراهی با دیگران برای همزیستن و ساختن جامعه ای فرهیخته بر مبنای شرع و شعور جمعی و با شعار همبستگی است.”مهر” زنگ آغاز فصل طراوات و شادآبی و پایانی بر سستی و رکود و کاهلی است.”مهر” ،خزان جهل و شکفتن گل های علم و آگاهی در بوستان خوش مشام خردورزی است.

“مهر” ، بهار تعلیم و فراگرفتن آداب چگونه زیستن است.”مهر” ، آبشار محبت و گلریزان عاطفه و فصل باهم بودن و یکی شدن است.”مهر” ، طلوع آفتاب تابناک آگاهی و زودن سیاهی جهل و درماندگی است .”مهر” فصل باهم بودن برای ساختن جامعه ای پر “امید” در سایه “تلاش” است

” مهر” مقدمه کتاب آموزش الفبای زندگی و چگونه بودن است . “مهر” یعنی نگاشتن آینده روشن با “قلم” دور اندیشی و نفی گذشته تلخ با “پاک کن” پشتکار و زودن زاییده “موهومات” با “تراش” امید و ابتکار است.

پس “کیف”ها را محکم ببندید که دست در دست هم میهن خویش به “مهر”بسازیم

️️