انعقادتفاهم نامه همکاری آموزشی فنی و حرفه ای  و شرکت شهرکهای صنعتی در خوزستان

انعقادتفاهم نامه همکاری آموزشی فنی و حرفه ای  و شرکت شهرکهای صنعتی در خوزستان .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ به منظور تقویت شایستگی و مهارت فردی، افزایش دانش فنی و توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در بنگاههای اقتصادی تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی و به […]

انعقادتفاهم نامه همکاری آموزشی فنی و حرفه ای  و شرکت شهرکهای صنعتی در خوزستان .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ به منظور تقویت شایستگی و مهارت فردی، افزایش دانش فنی و توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در بنگاههای اقتصادی تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی و به جهت بهره برداری بهینه از تمامی ظرفیت های در دسترس و با هدف ارتقاء بهره وری و کیفیت تولیدات ملی تفاهم نامه توسعه همکاری آموزشی میان شهرام ملایی هزاروندی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان  و علی مهدی پور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان منعقدشد.
بنابه این گزارش این  تفاهم  نامه با هدف همکاری در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی و فعالسازی زیر ساخت های آموزشی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان خوزستان، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط ، افزایش سطح دانش مدیریتی ومهارتی مدیران وصاحبان صنایع استانو همکاری در طرح کاربینی مربیان بخش دولتی و خصوصی منعقدشد.
در این تفاهم نامه تعیین تکلیف مراکز ارتقاء مهارت فنی وحرفه ای  مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان ،  برگزاری دوره های آموزشی ، اعطای مجوز مراکز کارگاهی و بین کارگاهی، همکاری در زمینه استفاده از امکانات و تجهیزات مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ،اعطای مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ،اعطای مجوز واحد پذیرنده محیط کار واقعی ، تأمین مربی ، برگزاری آزمون  اعطاءگواهینامه مهارتی از تعهدات فنی وحرفه ای است.
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضاء در صورت مطلوبیت عملکرد و تعامل طرفین به مدت سه سال شمسی معتبر می باشد و استمرار همکاری و ادامه فعالیت ، بازنگری ، تصحیح و یا اعمال تغییرات در مفاد آن ، منوط به موافقت طرفین  خواهد بود .