افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور

سخنگوی کمیسیون تلفیق: کمیسیون تلفیق تصویب کرد عوارض خروج از کشور ۲۰ درصد افزایش یافت که این میزان جهت زیرساخت‌های گردشگری هزینه خواهد شد. همچنین کمیسیون تصویب کرد کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند. ️

سخنگوی کمیسیون تلفیق: کمیسیون تلفیق تصویب کرد عوارض خروج از کشور ۲۰ درصد افزایش یافت که این میزان جهت زیرساخت‌های گردشگری هزینه خواهد شد.

همچنین کمیسیون تصویب کرد کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند.