وبای اجتماع

هادی امین جلالی : در نظر بعضی ها وقتی کلمه وباء شنیده می شود.خیلی ها، برای آنها  همان مرض مسری که در بدن انسان ایجاد می شود،تداعی می گردد.در صورتی که گرفتاری مردم خود وبایی، خطرناک تر از وبای جسمی است. اجتماعی که عقلانیت حقوق اشخاص، بر اساس قانون معامله نشود .تاثیرات آن بر تمام […]

هادی امین جلالی : در نظر بعضی ها وقتی کلمه وباء شنیده می شود.خیلی ها، برای آنها  همان مرض مسری که در بدن انسان ایجاد می شود،تداعی می گردد.در صورتی که گرفتاری مردم خود وبایی، خطرناک تر از وبای جسمی است.

اجتماعی که عقلانیت حقوق اشخاص، بر اساس قانون معامله نشود .تاثیرات آن بر تمام حوزه های زندگی از  حوزه فرهنگی گرفته، تامدیریت ها ودستگاه های اداری ،نقشی منفی ایجاد می کند.یکی از عوامل وبای اجتماع، دیوان سالاری یا به تعریف مدرن امروزی ،بورو کراسی، که همان کاغذ بازی، البته از نوع منفی اش در ادارات یا موسسات است.

که باعث ایجاد مقررات وسلسله مراتب پیچیده اداری و قدرتمندان شدن مدیران وباعث نا رضایتی وبی اعتمادی دربین مردم می گردد.ماکس وبر جامعه شناس آلمانی معتقد است .یکی از عوامل مهم دگرگونی جامعه سنتی، رشد وگسترش عقلانیت وبوروکراسی مبتنی بر هنجارهای عینی وقانونی است.

به اعتقاد او در یک  بورو کراسی مقتدرو مثبت ،حکم واطاعت نه بر اساس سنن قدیمی ونه بر پایه ویژگی های خاص شخصی است.دریک جامعه ای که ادعای تحول فکری وپیشرفت را دارد باید معاملات خود را بر مبنای قانون متمرکز کند .
وجود واسطه ها ورفیق و فامیل بازی در ادارات وموسسات، خود عامل انحطاط جامعه می شود که تبعات آن رشوه ،دلال بازی ونارضایتی است.متاسفانه با وجود سیستم های مدرن در ثبت متقاضیان ، هنور کاغذ بازی پررنگ تراست.

برای مثال اگر بایک درخواست، برای ساخت یک خانه به یکی از ادارات مراجعه کنی بعد از گرفتن موافقت ، حاصل آن یک برگه درخواست،  صد برگه فتوکپی است.این یک نوع بوروکراسی منفی  ویک بیماری ووبای مزمنی است که باید در  یک اقتدار قانونی بر اساس ضواط مشخص، اصلاح شود.

به امید روزی که بوروکراسی ما عقلانی، قانونی وضابطه مند  شود وآنچه نیکان در منشور ها نوشته اند با نظارت کامل اجرا گردد. تا دست واسطه ها قطع، وجامعه سالم تری داشته باشیم.زیرا جامعه ما افراد پاک دست زیادی دارد در انتخاب افراد باید دقت بیشتری شود.