صدور شناسه و کارت شناسایی موقت برای فاقدین شناسنامه

رئیس سازمان ثبت احوال کشور: افرادی که تا رسیدن به ۱۸ سالگی به هر دلیل موفق به دریافت شناسنامه ایرانی خود نشده‌اند، با ارائه رأی اثبات نسبت از دادگاه صالحه یا استشهادیه محلی (در صورت لزوم) می‌توانند به اداره ثبت احوال مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند. درحال حاضر شهروندان می‌توانند برای تعویض […]

رئیس سازمان ثبت احوال کشور: افرادی که تا رسیدن به ۱۸ سالگی به هر دلیل موفق به دریافت شناسنامه ایرانی خود نشده‌اند، با ارائه رأی اثبات نسبت از دادگاه صالحه یا استشهادیه محلی (در صورت لزوم) می‌توانند به اداره ثبت احوال مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

درحال حاضر شهروندان می‌توانند برای تعویض شناسنامه‌های یادشده ضمن مراجعه به دفاتر پیشخوان، فرم الکترونیکی مورد نظر را تکمیل و مدارک مورد نیاز را ارسال نمایند.

افرادی که به سن ۱۵ سال می‌رسند، ضروری است شناسنامه‌های در اختیار خود را با شناسنامه عکس‌دار تعویض نمایندو به همین منظور باید گواهی تحصیلی عکس‌دار الزامی است.