واکسیناسیون اتباع خارجی علیه سرخک و سرخچه در خوزستان آغاز شد

واکسیناسیون اتباع خارجی علیه سرخک و سرخچه در خوزستان آغاز شد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: واکسیناسیون تکمیلی اتباع غیر ایرانی علیه بیماری سرخک و سرخچه از امروز دهم دی ماه همزمان با سراسر کشور در شهرهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در استان خوزستان آغاز شد. با توجه به […]

واکسیناسیون اتباع خارجی علیه سرخک و سرخچه در خوزستان آغاز شد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: واکسیناسیون تکمیلی اتباع غیر ایرانی علیه بیماری سرخک و سرخچه از امروز دهم دی ماه همزمان با سراسر کشور در شهرهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در استان خوزستان آغاز شد.

با توجه به وضعیت بهداشتی و درمان جمعیت اتباع غیر ایرانی ساکن در کشور و لزوم ارتقاء شاخص های بهداشتی در این جمعیت همچنین دسترسی آنها به خدمات رایگان نظام سلامت واکسیناسیون تکمیلی(MR) علیه بیماری سرخک وسرخچه در مرحله اول از ۱۰ دی ماه از سوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آغاز شد.