متوسط معدل دانش‌آموزان در کشور ۱۱.۵ است

متوسط معدل دانش‌آموزان در کشور ۱۱.۵ است. علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: متوسط معدل دانش‌آموزان در کشور ۱۱.۵ بوده که در نوع خود فاجعه است، باید کاهش معدل دانش‌آموزان در کشور ریشه‌یابی شود چون باید مشخص شود که ایراد از دانش‌آموزان است یا معلمان؟!

متوسط معدل دانش‌آموزان در کشور ۱۱.۵ است. علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: متوسط معدل دانش‌آموزان در کشور ۱۱.۵ بوده که در نوع خود فاجعه است، باید کاهش معدل دانش‌آموزان در کشور ریشه‌یابی شود چون باید مشخص شود که ایراد از دانش‌آموزان است یا معلمان؟!