درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات پذیرفته شد

درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان ناآرامی های اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.به گزارش دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان ناآرامی های اخیر پذیرفته شد. روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان […]

درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان ناآرامی های اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.به گزارش دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان ناآرامی های اخیر پذیرفته شد.

روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده ۴۷۶ قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.

لازم به ذکر است: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.»