افزایش تعرفه‌های جدید حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

براساس این بخشنامه، هزینه ثبت ازدواج از ۴۰۰ هزار تومان به بیش از ۸۰۰ هزار تومان رسیده و تعرفه ثبت طلاق از ۵۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. یکی دیگر از موارد جالب توجه، تعیین هزینه ۲۰۰ هزار تومانی بابت تنظیم هر شرط ضمن عقد نکاح است. ️

براساس این بخشنامه، هزینه ثبت ازدواج از ۴۰۰ هزار تومان به بیش از ۸۰۰ هزار تومان رسیده و تعرفه ثبت طلاق از ۵۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

یکی دیگر از موارد جالب توجه، تعیین هزینه ۲۰۰ هزار تومانی بابت تنظیم هر شرط ضمن عقد نکاح است.