مراسم رونمایی از درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور

مراسم رونمایی از درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور( رونمایی از کارت شناسایی موقت فاقدین شناسنامه) یکشنبه ۱۳ شهریور با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور و هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال در محل این سازمان برگزار شد.

مراسم رونمایی از درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور( رونمایی از کارت شناسایی موقت فاقدین شناسنامه) یکشنبه ۱۳ شهریور با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور و هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال در محل این سازمان برگزار شد.