پیام های آموزشی شرکت توزیع برق اهواز ؛ ترانس ها و فیوزها

ترانس های نصب شده در معابر متناسب با اشتراک های هر منطقه جانمایی،و تقسبم بار می شوند، هر مشترک براساس میزان قراردادی که با شرکت توزیع برق دارد می توانید از شبکه برق استفاده نماید. بعضا مشاهده می شود برخی از مشترک دانسته یا نادانسته اقدام به دستکاری در فیوزهای می کنند، بطور مثال از […]

ترانس های نصب شده در معابر متناسب با اشتراک های هر منطقه جانمایی،و تقسبم بار می شوند، هر مشترک براساس میزان قراردادی که با شرکت توزیع برق دارد می توانید از شبکه برق استفاده نماید.

بعضا مشاهده می شود برخی از مشترک دانسته یا نادانسته اقدام به دستکاری در فیوزهای می کنند، بطور مثال از ۲۵آمپربه ۶۳آمپر بدون دریافت مجوز از شرکت توزیع تغییر می دهند.

با این اقدام علاوه بر نقض قرار داد فی مابین، زمینه افزایش،ار شبکه و بروز خسارت به خود و دیگران ناشی از پدید آوردن نوسان ولتاژ و قطع برق ناخواسته کرده و از شمول بیمه حوادث وزارت نیز خارج خواهند شد